شناسایی بزرگ بی مهر گان (بنتوز) رودخانه محمد آباد - استان گلستان

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

دانشگاه گنبد کاووس، صندوق پستی: 163

چکیده

تحقیق حاضر به منظور شناسایی بزرگ بی مهرگان (بنتوز) رودخانه محمدآباد از توابع استان گلستان درمحدوده زمانی اردیبشهت ماه ۱۳۸۸ تا اریبهشت ماه ۱۳۸۹ صورت گرفت. ۳ ایستگاه به طول یک کیلومتر به صورت تصادفی انتخاب گردید. نمونه برداری توسط دستگاه سوربر به ابعاد (۵۰ × ۵۰ سانتی متر) با الک ۶۰ میکرون به صورت تصادفی صورت گرفت. نوسانات دما و دبی در طول آزمایشات ثبت شد. دبی رودخانه از طریق روش جسم شناور محاسبه گردید و نمونه ها در حد راسته شناسایی شدند. بیش ترین نمونه های شناسایی شده از راسته افمرپترا (Ephemeroptera)، تریکوپترا (Tricoptera) و دیپترا (Diptera) بودند. از راسته دیپترا خانواده های Tabanidae، Tipulidae، Chironomidae و Simulidae شناسایی شدند. نتایج تحقیقات نشان داد، بیش ترین فراوانی افراد راسته پلکوپترا (Plecoptera) در اردیبهشت ماه بود. براساس مشاهدات و نتایج حاصل در مجموع افراد راسته افمرپترا بیش ترین فراوانی و افراد راسته های دیپترا و پلکوپترا کم ترین فراوانی را در بین راسته های مختلف در رودخانه داشتند. هم چنین از راسته دیپترا بیش ترین فراوانی در طول سال مربوط به خانواده Chironomidae و کم ترین فراوانی مربوط به خانواده Tipulidae بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of macro invertebrate (Benthos) in Mohammad-Abad River, Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Mohamad Farhangi
  • Mehdi Timuri Yansari
University of Gonbad Kavoos, P.O.Box: 163 Gonbad Kavoos, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to identification of benthos from May 2009 till May 2010 in Mohammad-Abad River, Golestan Province. The researches were during May, 2009 to May, 2010. Three stations were selected randomly. The samples were caught randomly by surber sampler nets (50*50cm, 60µ net). The variation of temperature and discharge were recorded during experiments. The discharge was calculated by floater method and samples were identified until orders. Results showed, the most identified samples belong to Ephemeroptera, Tricoptera and Diptera order. From Diptera order; Tabanidae, Tipulidae, Chironomidae and Simulidae families were identified. The results indicated that in may, the most abundance belong to Plecoptera order. Based on results, Ephemeroptera order had the highest abundance Diptera and Plecoptera had the lowest abundance in whole orders in the river. Also, from Diptera order, Chironomidae had the most abundance and Tipulidae had the least abundance during the study period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tricoptera
  • Ephemeroptera
  • Diptera
  • Plecoptera
  • Mohammad Abad River
  • Golestan Province