شناسایی بزرگ بی مهر گان (بنتوز) رودخانه محمد آباد - استان گلستان

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

دانشگاه گنبد کاووس، صندوق پستی: 163

چکیده

تحقیق حاضر به منظور شناسایی بزرگ بی مهرگان (بنتوز) رودخانه محمدآباد از توابع استان گلستان درمحدوده زمانی اردیبشهت ماه ۱۳۸۸ تا اریبهشت ماه ۱۳۸۹ صورت گرفت. ۳ ایستگاه به طول یک کیلومتر به صورت تصادفی انتخاب گردید. نمونه برداری توسط دستگاه سوربر به ابعاد (۵۰ × ۵۰ سانتی متر) با الک ۶۰ میکرون به صورت تصادفی صورت گرفت. نوسانات دما و دبی در طول آزمایشات ثبت شد. دبی رودخانه از طریق روش جسم شناور محاسبه گردید و نمونه ها در حد راسته شناسایی شدند. بیش ترین نمونه های شناسایی شده از راسته افمرپترا (Ephemeroptera)، تریکوپترا (Tricoptera) و دیپترا (Diptera) بودند. از راسته دیپترا خانواده های Tabanidae، Tipulidae، Chironomidae و Simulidae شناسایی شدند. نتایج تحقیقات نشان داد، بیش ترین فراوانی افراد راسته پلکوپترا (Plecoptera) در اردیبهشت ماه بود. براساس مشاهدات و نتایج حاصل در مجموع افراد راسته افمرپترا بیش ترین فراوانی و افراد راسته های دیپترا و پلکوپترا کم ترین فراوانی را در بین راسته های مختلف در رودخانه داشتند. هم چنین از راسته دیپترا بیش ترین فراوانی در طول سال مربوط به خانواده Chironomidae و کم ترین فراوانی مربوط به خانواده Tipulidae بود.

کلیدواژه‌ها