تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان الیگو ساکارید بر شاخص های رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و برخی پارامترهای هماتولوژی در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر، صندوق پستی: 30

2 مرکز مطالعات و تحقیقات ماهیان زینتی جهاد دانشگاهی مازندران، ساری صندوق پستی: 1647-48175

چکیده

این تحقیق به منظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان الیگوساکارید بر شاخص‌های رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و برخی پارامترهای هماتولوژی در بچه ماهیان کپور پرورشی به مدت 45 روز انجام شد. آزمایش با استفاده از طرح کاملاٌ تصادفی شامل سطوح صفر (شاهد)، 1، 2 و 3 گرم پربیوتیک مانان الیگوساکارید به ازای هر کیلوگرم جیره در قالب چهار تیمار با سه تکرار طراحی شد. آزمایش درون تشت‌های پلاستیکی 100 لیتری انجام گرفت. تعداد 20 بچه ماهی کپور با میانگین وزنی 0/17±1/3 گرم ذخیره‌سازی و تا حد سیری تغذیه شدند. با توجه به نتایج به دست ‌آمده تفاوت معنی‌داری از نظر رشد و کارایی تغذیه در بین تیمارها وجود نداشت (0/05<P). کم ترین و بیش ترین عملکرد رشد به ترتیب در تیمار شاهد و سطح 1 گرم مانان­ الیگوساکارید در هر کیلوگرم جیره تعیین گردید. از نظر بازماندگی تفاوت معنی‌داری در بین تیمارها مشاهده نشد (0/05<P). یافته آنالیز لاشه حاکی از عدم اختلاف معنی‌دار بین تیمارهای آزمایشی بود (0/05<P). ولی بیش ترین میزان پروتئین لاشه در سطح 1 گرم مانان الیگوساکارید در هر کیلوگرم جیره به دست آمد (0/05>P). بیش ترین میزان هماتوکریت و لنفوسیت (0/05>P). گلبول سفید، گلبول قرمز، هموگلوبین، ائوزینوفیل و نوتروفیل (0/05>P) در تیمار 1 گرم بر کیلوگرم مانان الیگوساکارید مشاهده شد. نتایج نشان دادند افزودن یک گرم پربیوتیک مانان الیگوساکارید در هر کیلوگرم جیره غذایی ماهی کپور پرورشی می‌تواند در بهبود عملکرد رشد، بازماندگی، تولید نهایی، ترکیب مغذی بدن و پارامترهای هماتولوژی موثر واقع شود و این پربیوتیک می‌تواند به عنوان یک مکمل مناسب برای جیره غذایی بچه ماهیان کپور مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary mannan oligosaccharide on growth performance, survival, body composition and some hematological parameters of carp juvenile (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

 • Reza Akrami 1
 • Afshin Ghelichi 1
 • Abuzar Karampour Beheshtabad 1
 • Majid Razeghi Mansour 2
1 Department of Fisheries, Islamic Azad University, Azadshahr Branch, P.O.Box: 30 Azadshahr, Iran
2 Iranian Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Mazandaran Branch, P.O.Box: 48175-1647 Sari, Iran
چکیده [English]

Effect of dietary mannan oligosaccharide (MOS; activeMOS® ) on growth, survival, body composition and some hematological parameters in carp juvenile (Cyprinus carpio) were investigated for 45 days. Basal diet were supplemented with 0 (control), 1.0, 2.0 and 3.0g kg-1 MOS in a totally randomized design trial in triplicate groups. The experiment carried out in 100 liters PVC tanks. 20 juvenile carp with initially average weight 1.3±0.17g were stocked in tanks and fed up. There were no significant differences in growth and feeding parameters between fish fed control and MOS supplementation diets (P>0.05).The highest and the lowest growth performance were observed in 1.0g kg-1 MOS and control treatment, respectively. There were no significant differences in survival rate among experimental groups (P>0.05). No significance difference was observed in body composition, but in group fed with 1.0g kg-1 MOS showed higher protein carcass (P>0.05) than other group. An elevation of haematocrit, lymphocyte (p<0.05), WBC, RBC, Hb, eosinophil and neutrophil (P>0.05) were found in the fish fed by 1.0g kg-1 MOS. The result indicated that 1.0g kg-1 MOS can improved growth performance, survival, final production and some blood parameters of carp juvenile and it is appropriate for supplementation in the diet of cultured juvenile carp.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mannan oligosaccharide
 • Growth
 • Survival
 • Body composition
 • Hematological parameters
 • Juvenile carp
 • Cyprinus carpio