تاثیر عصاره گاماروس در غذاگیری و فاکتور های رشد بچه ماهیان قره برون پرورشی

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه تکثیر و پرورش آبزیان دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

چکیده

به منظور بررسی تاثیرعصاره گاماروس در غذاگیری بچه ماهی قره برون انگشت قد جوان (Acipenser percicus)، آزمایشی به مدت دوماه و نیم در کارگاه خصوصی واقع در همت آباد شهر گرگان انجام گرفت. برای انجام این آزمایش، عصاره گاماروس با آب مقطر مخلوط شد و در سه غلظت (۱:۷۵، ۱:۵۰ و ۱:۲۵) و هر یک با سه تکرار به جیره غذایی بچه ماهی قره برون انگشت قد جوان اضافه گردید. آزمایش در مخازن پلاستیکی ۵۰۰ لیتری که با حجم آبی ۲۰۰ لیتر آبگیری شده بود، انجام گرفت. ۳۰ عدد بچه ماهی قره برون با وزن متوسط (0/25±5/98 گرم) درون مخازن ذخیره سازی و روزانه در ۴ وعده تا حد سیری کامل تغذیه شدند. در پایان دوره آزمایش فاکتورهای رشد و بازماندگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که افزودن عصاره گاماروس در جیره غذایی بچه ماهی قره برون انگشت قد جوان سبب بهبود فاکتورهای رشد و کاهش ضریب تبدیل غذایی(FCR) شده است. اگرچه همه تیمارها نسبت به شاهد دارای اختلاف معنی داری بودند، اما بهترین شاخص های رشد در تیمار گاماروس متوسط مشاهده شد و اختلاف معنی داری در میزان بازماندگی بین تیمارها مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Gammarus extracts on food acceptability, growth and survival rate of juvenile Persian sturgeon (Acipenser percicus)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sudagar
  • Saeideh Keivanloo
  • Fahimeh Baghaei
Department of Fisheries Sciences, Gorgan University of Agricultural and Natural Resources, Iran.
چکیده [English]

In a feeding trial for 75-day, gammarus extracts were added to juvenile Acipenser percicus diets at different levels in order to evaluate its effects on growth and survival rate. In this study, three different dietary levels of extracts (1:25, 1:50 and 1:175) were added to feeding amount of juvenile A. persicus with three repetition. This experiment was carried out in 500 liters PVC tanks which were filled with about 200 liters of water. Thirty of Beluga juveniles with average weight of 5.98±0.2g) were stocked in tanks and then fed up four times a day. Growth and survival factors were analyzed at the end of experiment time. The results showed that the addition of extracts in diets led to more improvement of growth factor and increasing of FCR. Although, treatments compare to control had significant differences but the best values of improvement of growth index was achieved in gammarus extracts with average level of 1:50. There was no significant difference in survival rate between treatments (P> 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian sturgeon
  • Feeding
  • Gammarus extract
  • Growth factors