بررسی تاثیر آب لب شور بر رشد، برخی از فاکتور های خونی و آنالیز شیمیایی ماهیچه های ماهی قزا آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران شمال ، ایران

2 موسسه تحقیقات شیلات ایران ، صندوق پستی: 14155-6116 تهران ، ایران

چکیده

در این تحقیق رشد، فاکتورهای خونی و ارزش های غذایی ماهیان قزل آلا در آب لب شور و شیرین مورد بررسی قرار گرفت. صد و هشتاد عدد بچه ماهی قزل آلا با وزن 0/1±47/1 گرم در 6 حوضچه پلی اتیلنی با ظرفیت 1/5 مترمکعب آب رهاسازی گردید. بدین منظور دو تیمار هر یک با ۳ تکرار در نظر گرفته شد و در طول دوره آزمایش سعی شد کلیه شرایط ثابت نگه داشته شود. غذادهی در طول دوره پرورش به میزان یکسان برای هر تکرار و با توجه به درجه حرارت آب و توده زنده ماهی ها صورت گرفت. هر 15 روز یک بار از هر دو تیمار مراحل زیست سنجی ماهیان انجام شد. پس از گذشت 126 روز ماهیان به صورت زنده به آزمایشگاه انتقال و پس از زیست سنجی وزن و طول، ماهی ها بی هوش شدند و خونگیری مستقیم از قلب انجام گردید. فاکتورهای خونی مورد نظر اندازه گیری شد و هم چنین آنالیز شیمیایی ماهیچه آن ها صورت پذیرفت. نتایج نشان داد رشد ماهیان در آب لب شور بعد از مرحله سوم زیست سنجی افزایش معنی داری نسبت به تیمار دیگر نشان داد. فاکتورهای خونی شامل:، WBC، RBC، Hb، Hct، MCV، MCH Lymp Throm و MCHCو یون پتاسیم درماهیان آب لب شور افزایش معنی داری نسبت به آب شیرین نشان داد (0/05>P). آنالیز شیمیایی ماهیچه نشان داد میزان چربی و ماده خشک به طور معنی داری در ماهی های آب شیرین بیش تر بود (0/05>P).میزان رطوبت لاشه در ماهی های آب لب شور نسبت به آب شیرین بیش تر بود و اختلاف معنی داری نشان داد (0/01>P).

کلیدواژه‌ها