بررسی تاثیر آب لب شور بر رشد، برخی از فاکتور های خونی و آنالیز شیمیایی ماهیچه های ماهی قزا آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران شمال ، ایران

2 موسسه تحقیقات شیلات ایران ، صندوق پستی: 14155-6116 تهران ، ایران

چکیده

در این تحقیق رشد، فاکتورهای خونی و ارزش های غذایی ماهیان قزل آلا در آب لب شور و شیرین مورد بررسی قرار گرفت. صد و هشتاد عدد بچه ماهی قزل آلا با وزن 0/1±47/1 گرم در 6 حوضچه پلی اتیلنی با ظرفیت 1/5 مترمکعب آب رهاسازی گردید. بدین منظور دو تیمار هر یک با ۳ تکرار در نظر گرفته شد و در طول دوره آزمایش سعی شد کلیه شرایط ثابت نگه داشته شود. غذادهی در طول دوره پرورش به میزان یکسان برای هر تکرار و با توجه به درجه حرارت آب و توده زنده ماهی ها صورت گرفت. هر 15 روز یک بار از هر دو تیمار مراحل زیست سنجی ماهیان انجام شد. پس از گذشت 126 روز ماهیان به صورت زنده به آزمایشگاه انتقال و پس از زیست سنجی وزن و طول، ماهی ها بی هوش شدند و خونگیری مستقیم از قلب انجام گردید. فاکتورهای خونی مورد نظر اندازه گیری شد و هم چنین آنالیز شیمیایی ماهیچه آن ها صورت پذیرفت. نتایج نشان داد رشد ماهیان در آب لب شور بعد از مرحله سوم زیست سنجی افزایش معنی داری نسبت به تیمار دیگر نشان داد. فاکتورهای خونی شامل:، WBC، RBC، Hb، Hct، MCV، MCH Lymp Throm و MCHCو یون پتاسیم درماهیان آب لب شور افزایش معنی داری نسبت به آب شیرین نشان داد (0/05>P). آنالیز شیمیایی ماهیچه نشان داد میزان چربی و ماده خشک به طور معنی داری در ماهی های آب شیرین بیش تر بود (0/05>P).میزان رطوبت لاشه در ماهی های آب لب شور نسبت به آب شیرین بیش تر بود و اختلاف معنی داری نشان داد (0/01>P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of brackish water on growth, some blood factors and chemical analysis of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) muscle

نویسندگان [English]

  • Shohre Masaeli 1
  • Homauon Hosseinzadeh Sahafi 2
  • Morteza Alizadeh 2
  • Hossein Negarestan 2
1 Marine Science and Technology Faculty, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Iranian Fisheries Research Organization, P.O.Box: 14155-6116 Tehran, Iran
چکیده [English]

In this investigation rainbow trout growth rate, blood factors, food valuables were studied in fresh and brackish water. For this reason, some 180 young rainbow trout with weight of 47.10 0.1g were released in 6 polyethylen basins with capacity of 1.5m3 water. Two treatments with three repetitions were done. At the time of testing, feeding for each repetition was done with trend to water degree and fish biomass. The biometery from each fish was done and recorded every 15-day. After 126 days, the live fishes were transferred to libratory and after biometry, their weight and length; all blood desired factors were measured with taking blood from their hearth. Also chemical analyzed of their muscle was done. The results showed that fish growth in brackish water from after third biometry process showed significant increase. With due attention to other treatment amount of WBC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, Lymp Throm and K+ in brackish water showed significant increase compared to fresh water (P<0.05). Also chemical analyze test showed that the amount of fat, dry material in brackish water fishes had a significant difference (P<0.05). Wet amount of fish’s muscle in brackish water was higher compare to freshwater and had significant differences (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout
  • Brakish water
  • Fresh water
  • Hematological factor
  • growth rate
  • Chemical analysis