بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت تمساح مردابی (Crocodylus palustris) ایران با استفاده از ژن Tau-Crystallin

نوع مقاله : ژنتیک

نویسنده

دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا ، ورامین پیشوا ، ایران

چکیده

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی تمساح مردابی (Crocodylus palustris) ایران، پس از انتخاب ۵ ایستگاه در استان سیستان و بلوچستان، برای نمونه برداری و استخراجDNA از فلس ده تمساح، از ژن Tau-Crystallin) tissue-type eye lens tau-crystallin) استفاده گردید. پس از تکثیر جایگاه ۶۴۸ جفت بازی به وسیله PCR، از تکنیک SSCP استفاده شد. برای مشاهده چند شکلی فضایی تک رشته ای (SSCP) محصولات PCR از ژل پلی آکریل آمید ۸ درصد و رنگ آمیزی نیترات نقره استفاده گردید. در این تحقیق، در جمعیت تمساح مردابی ایران در جایگاه مورد مطالعه ۱ آلل دیده شد که بیانگر عدم وجود تنوع ژنتیکی در ژن Tau-Crystallin می باشد.

کلیدواژه‌ها