بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت تمساح مردابی (Crocodylus palustris) ایران با استفاده از ژن Tau-Crystallin

نوع مقاله : ژنتیک

نویسنده

دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا ، ورامین پیشوا ، ایران

چکیده

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی تمساح مردابی (Crocodylus palustris) ایران، پس از انتخاب ۵ ایستگاه در استان سیستان و بلوچستان، برای نمونه برداری و استخراجDNA از فلس ده تمساح، از ژن Tau-Crystallin) tissue-type eye lens tau-crystallin) استفاده گردید. پس از تکثیر جایگاه ۶۴۸ جفت بازی به وسیله PCR، از تکنیک SSCP استفاده شد. برای مشاهده چند شکلی فضایی تک رشته ای (SSCP) محصولات PCR از ژل پلی آکریل آمید ۸ درصد و رنگ آمیزی نیترات نقره استفاده گردید. در این تحقیق، در جمعیت تمساح مردابی ایران در جایگاه مورد مطالعه ۱ آلل دیده شد که بیانگر عدم وجود تنوع ژنتیکی در ژن Tau-Crystallin می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of genetic diversity of Mugger (Crocodylus palustris) in Iran using Tau-Crystallin gene

نویسنده [English]

  • Siamak Yousefi Siahkalrodi
Faculty of Biological Sciences, Islamic Azad University, Varamin Pishva Branch, Varamin Pishva, Iran
چکیده [English]

In order to study genetic diversity of Iranian Mugger (Crocodylus palustris), after chosen 5 regions in Sistan and Balochestan province, sampling and DNA extraction from 10 Mugger scab, Tau-Crystallin gene (tissue-type eye lens tau-crystallin) was used. The SSCP technique was used after amplifying of 648 bp in PCR. For observing of SSCP band from PCR product, %8 Polyacrylamide and silver staining were used. In this study, there was 1 allele which showed no fenetic diversity in Tau-Crystallin gene of Iranian Mugger.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mugger
  • Genetic diversity
  • Tau-Crystallin gene
  • SSCP technique