استفاده از زئولیت غنی شده در افزایش نرخ بقاء بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در آزمایش مسمومیت با آمونیاک با تاکید بر بهبود شرایط محیط زیست

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه شیلات و منابع طبیعی گنبد کاووس دانشگاه ، گنبد کاووس ، ایران

2 گروه شیلات و منابع طبیعی دانشگاه گیلان ، صومعه سرا ، ایران

چکیده

اثرات زئولیت غنی شده بر افزایش نرخ بقاء بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با تاکید بر حفظ شرایط محیط زیست در آزمایش مسمومیت با آمونیاک مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات تحت شرایط آزمایشگاه به مدت ۲۴ ساعت اجرا شد. بچه ماهیان مورد آزمایش با میانگین (± انحراف معیار) وزنی ۴±۵۲ گرم و طول ۳±۲۱ سانتی متر انتخاب شده بودند. تحت شرایط ثابت، ۱۵ عدد ماهی قزل آلای رنگین کمان در معرض غلظت کشنده آمونیاک کل (N-NH۴) قرار گرفتند. به منظور غنی سازی، زئولیت ها قبل از استفاده به طور مکرر درمعرض محلول ۱۰ درصد نمک طعام و درجه حرارت ۹۰ درجه سانتی گراد به مدت ۳۰ دقیقه قرار گرفتند. در غلظت کشنده آمویناک (۲۵ میلی گرم در لیتر) مقادیر ۱، ۳، ۵، ۷ و ۸ گرم در لیتر از زئولیت غنی شده استفاده شد. نتایج حاصل از آزمایش اختلاف معنی داری را دربین گروه های آزمایشی نشان داد (P<۰/۰۵). کاربرد ۸ گرم در لیتر زئولیت غنی شده توانست از تلفات ماهی جلوگیری کند. علائم رفتاری ماهیان در طول آزمایش مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی اثرات آسیب شناسی، از آبشش ماهیان مقاطع بافتی تهیه شد. ضایعات مشاهده شده در آبشش ماهیان شامل: پرخونی، خونریزی، ادم و نکروز سلول های پوششی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using enriched-zeolite to increase survival rate of rainbow trout fingerlings (Oncorhynchus mykiss) in toxicity test with ammonia in emphasis to improve environmental conditions

نویسندگان [English]

  • Mohamad Farhangi 1
  • Mahan Salamroodi 2
1 Department of Fisheries and Natural Resources of Gonbad Kavus University, Gonbad Kavus, Iran
2 Department of Fisheries and Natural Resources of Guilan University, Sowmeh Sara, Iran
چکیده [English]

The experiment was done during 24 hours in laboratory conditions. Fifteen fishes with mean weight of 524g and total length of 213cm exposed to lethal concentration of total ammonia (N-NH4) under stable conditions. For zeolite enrichment, zeolites frequently were exposed to solution of 10% NaCl and temperature of 90ºC for 30 minute. In lethal concentration of ammonia (25mg/l), amount of 1, 3, 5, 7, 8g/l enriched–zeolite was used. The results showed, there was significant difference between treatments (P<0.05). Using 8g/l enriched–zeolite could prevent mortality of fishes. Behavioral symptoms were investigated during tests. Samples were taken from gill of fishes and histopathological sections were prepared. The major lesions in the gills were hemorrhage, hyperplasia, edema and epithelial cells necrosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ammonia
  • Gill
  • Enriched-zeolite
  • Toxicity
  • Rainbow trout
  • Oncorhynchus mykiss