مطالعه شاخص های استرس و برخی از آنزیم های خون بچه ماهیان سفید خزر تحت تاثیر سم دیازینون (Rutilus frisii kutum)

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشکده علوم و فنون دریایی, ایران

2 موسسه تحقیقات شیلات ایران، صندوق پستی: 6116-14155، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات آب های داخلی، صندوق پستی: 66، بندرانزلی، ایران

4 گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد واحد لاهیجان، صندوق پستی: 1616، لاهیجان، ایران

چکیده

دیازینون آفت کشی ارگانوفسفره است که مصارف زیادی در کشاورزی و خانگی دارد و برای کنترل حشرات در خاک، گیاهان، میوه و سبزیجات مورد استفاده قرار می گیرد. سموم ممکن است تغییرات سیتوپاتولوژیکی و رفتاری زیادی را در ماهی و دیگر ارگانیسم های آبزی به وجود آورند. بیش تر مطالعات سم دیازینون روی تاثیر آن بر تغییرات بیوشیمیایی و فیزیولوژی متمرکز شده اند و کم تر به نوسانات هماتولوژیک پرداخته اند. در این تحقیق اثر سم دیازینون روی آنزیم کولین استراز، لاکتات دهیدروژناز، گلوکز و کورتیزول بچه ماهی سفید بررسی گردید. به این منظور ۱۲۰ عدد بچه ماهی با میانگین (± انحراف معیار) وزن (۱±۱۱) گرم در ۴ تیمار و ۳ تکرار در نظر گرفته شد. با توجه به این که غلظت LC۵۰ این سم در آزمایشات قبلی تعیین گردیده بود، مقادیر (۲۵، ۵۰ و ۷۵) درصد از غلظت کشنده سم دیازینون ۶۰ درصد به عنوان تیمارهای مختلف این آزمایش انتخاب گردید. برای اضافه کردن سم، یک محلول استاندارد با غلظت های ۶ سی سی، ۱۲ سی سی و ۱۸ سی سی تهیه و میزان ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد از غلظت کشنده دیازینون را محاسبه کرده و توسط پیپت مدرج به وان های۱۰۰ لیتری حاوی ماهی اضافه گردید. مطالعه فاکتورهای استرس و آنزیمی در معرض سم در غلظت های یاد شده از LC۵۰ نشان داد که مقادیر شاخص های استرس (گلوکز و کورتیزول) در گروه آزمایشی بیش تر از گروه کنترل بود (P<۰.۰۵). تفاوت معنی دار آماری از لحاظ لاکتات دهیدروژناز در بین گروه آزمایشی و کنترل قابل مشاهده نبود (P>۰.۰۵). هم چنین مقدار آنزیم کولین استراز به طور معنی داری کم تر از گروه شاهد گردید (P<۰.۰۵).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of diazinon on stress factors and some blood insides of kutum (Rutilus frissi kutum)

نویسندگان [English]

  • Naiame Fekri 1
  • Shahla Jamili 1
  • Mahmod Ramin 2
  • Alireza Valipour 3
  • Abasali Zmini 4
1 Department of Marine Biology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Iranian Fisheries Research Organization, P.O.Box: 14155-6116 Tehran, Iran
3 Inland Water Aquaculture Research Center, P.O.Box: 66 , Bandar Anzali, Iran
4 Department of Natural Resources, Islamic Azad University Branch, Lahijan Branch, P.O.Box: 1616 Lahijan, Iran
چکیده [English]

Diazinon is an organophosphate pesticide that is widely used in agriculture and household for controlinf of soil insects, plants, fruits and vegetables. Toxics may create cytopathology and behavioral changes in fishes and other aquatic organisms. A further study on the effects of the pesticide diazinon has been focused more on physiological and biochemical changes and very rare on hematologic fluctuations. For this reason, 120 kutum with average weight of (11±1g) were selected in 4 treatments with 3 replicates. The LC50 concentration of the toxin was determined in previous experiments (25, 50 and 75%) of the lethal concentration of diazinon 60% were considered for this experiment. For adding the toxic, a standard solution with 6cc, 12cc and 18cc concentration used with 25, 50 and 75% of LC50 was calculated and with a pipet added to 100lit tub with fish. Stress factors, cortisol and glucose were statistically (P<0.05) increased  in  higher levels of diazonon. There was no significant difference in terms of lactate Dehydrogenase between experimental groups and control (P>0.05). Level of cholinesterase in experimental groups were significantly lower than the control (P <0.05). 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rutilus frisii kutum
  • Diazinon
  • Stress
  • Enzyme