مطالعه فونستیک خزندگان و دوزیستان پارک ملی ساریگل در استان خراسان شمالی

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران صندوق پستی: 775-14515

2 دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان صندوق پستی: 155

3 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج صندوق پستی: 4314-31585

چکیده

فون خزندگان و دوزیستان پارک ملی ساریگل از بهار ۱۳۸۸تا پاییز ۱۳۹۰مطالعه شد. برای این منظور ۱۴۰کوادرات ۲۰۰×۲۰۰متری از سطح منطقه بطور تصادفی انتخاب  و نمونهگیری در طول مسیر ترانسکت خطی ۲۰۰متری در مرکز این کوادراتها انجام شد. شناسایی نمونهها براساس اندازهگیریهای بیومتریک و مریستک و مقایسه با کلیدهای شناسایی معتبرو جدید موجود صورت گرفت. در مجموع از راسته خزندگان ۲۲گونه، ۲۰جنس و ۱۱خانواده و از راسته دوزیستان ۲گونه، ۲جنس و ۲خانواده شناسایی شد. گونههایGloydius halys ,Oligodon taeniolatus,Lytorhynchus ridgewayi و  Bunopuscrassicaudus براینخستین بار از استان خراسان شمالی گزارش شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A faunestic study of reptiles and amphibian of Sarigol National Park, in Northern Khorasan province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghdisi 1
  • Haji Gholi Kami 2
  • Mohammad Kaboli 3
  • Mahmood Karami 1
1 Science and Research Branch, Islamic Azad University, P.O.Box: 14515-775 Tehran, Iran
2 Faculty of Science, Golestan University, P.O.Box: 155 Gorgan, Iran
3 Faculty of Natural Resources, Tehran University, P.O.Box: 4111 Karaj, Iran
چکیده [English]

Fauna of reptiles and amphibian of Sarigol National Park studied from spring 2009 to autumn 2011. For this reason, 140 quadrat 200 ×200 meter district level choose accidentally and sampling during transect route 200 meter line in center of these quadrats. Sampling recognition has been done based on bimetric and meristic measurement and according to available valid recognition keys. In this research, from reptiles order 22 species, 20 species and 11 family and from amphibian 2 species, 2 genus and 2 family were identified. Oligodon taeniolatus, Lytorhynchus ridgewayi, Gloydius halys and Bunopus crassicaudus species reported for the first time from Northern Khorasan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fauna
  • Amphibian
  • Reptiles
  • Sarigol National Park
  • Northern Khorasan Province