بررسی تنوع گونه ای مگس‌های گل (Diptera: Syrphidae) در شهرستان فیروزکوه

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهرن شمال، تهران، ایران

2 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

 یکی از بزرگ ترین خانواده‌های متعلق به راسته دوبالان خانواده سیرفیده با 3 زیرخانواده، 15 قبیله و حدود 6000 گونه می‌باشد که با نام های Hoverfly و Flowerfly در دنیا شناخته می‌شوند. مگس‌های گل بالغ از شهد و گرده گل ها تغذیه می‌کنند و به دلیل تغذیه برخی گونه‌ها در دوران لاروی از شته‌ها، در کنترل بیولوژیک آفات نقش مهمی ایفا می‌کنند. در تحقیق حاضر، تنوع گونه‌ای مگس‌های گل شهرستان های فیروزکوه طی سال های 89-1388بررسی شد. سپس شاخص‌های اکولوژیک شامل: شاخص‌های تنوع گونه‌ای سیمپسون و شانون- وینر، شاخص‌های یکنواختی سیمپسون، کامارگو و اسمیت- ویلسون، غنای گونه‌ای، واریانس و انحراف معیار استاندارد نیز مورد محاسبه قرار گرفتند. نمونه‌های بالغ مگس‌های گل با استفاده از تور حشره‌گیری به دو روش تصادفی و انتخابی جمع‌آوری و پس از اتاله به آزمایشگاه سیستماتیک جانوری دانشگاه شهید بهشتی منتقل شدند و توسط کلیدهای شناسایی موجود Stubs و Falk (1996)؛ Bi-Bienko (1988) و Speigh و Sarthou (2008) مورد شناسایی قرار گرفتند. در نهایت گونه‌های شناسایی شده برای تایید نهایی به کشور روسیه نزد دکترBarkalor فرستاده شد. در مجموع 21 گونه از دو زیر خانواده Syrphinae و Eristalinae جمع آوری شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Species diversity survey of flowerflies (Diptera: Syrphidae) in Firuzkuh County

نویسندگان [English]

  • Sayed Amir Ahmadian 1
  • Shahrokh Pashaei Rad 2
1 Faculty of Biology Sciences, Islamic Azad University, North Branch, Tehran, Iran
2 Faculty of Biology Sciences, Shahid Beheshty University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Syrphidae family is one of the largest families of Diptera which known as hoverfly and flowerfly in the world. This family is consists of 3 sub families and 15 tribes and about 6000 species. Flowerflies in imago stage feed entirely on nectar and pollen while some species in larval stage feed on aphids. They play an important role in biological control. In present study, species diversity investigation was carried out in Firuzkuh County, during 2009-2010. Then ecological indices including: Measures of heterogeneity Simpson and Shannon-winer, measures of evenness Simpson, Camargo and Smith-Wilson, species richness, Variance and standard deviation were estimated. Adult specimens were collected with sweeping net and specimens were transferred to laboratory in Shahid Beheshti University, and by using identification keys such as: Stubs & Falk,1996; Bi-Bienko, 1988 and Speigh & Sarthou, 2008 were identified. For confirmation we sent the species to Dr. Barkalov from Russia and were confirmed. In totally, we collected 25 species from 2 sub families of Syrphinae and Eristalinae

کلیدواژه‌ها [English]

  • Syrphidae
  • Species diversity
  • Firuzkuh County