اثرات جایگزینی آرد ماهی با منابع پروتیین گیاهی بر شاخص های رشد، کارایی تغذیه ای و ترکیب اسیدهای چرب بافت عضله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه, دانشکده منابع طبیعی, گروه شیلات, ایران

2 پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه، صندوق پستی 165-57153

3 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، صندوق پستی 165-57153

4 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج صندوق پستی 4314-31585

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی اثرات جایگزینی آرد ماهی با منابع پروتیین گیاهی در سطوح بالا بر شاخص‌های رشد، کارایی تغذیه‌ای، ترکیب شیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب بافت عضله ماهی قزل آلای رنگین کمان می‌باشد. 700 عدد ماهی با وزن متوسط 2±15 گرم انتخاب و در داخل 12 تانک (300 لیتری) با تراکم 50 عدد در هر تانک نگه داری و به مدت 60 روز با جیره‌های آزمایشی تغذیه شدند. از منابع پروتیین گیاهی در 3 سطح 40، 70 و 100 درصد جایگزین آرد ماهی به همراه یک گروه شاهد، استفاده شد. نتایج نشان داد که جایگزینی40 درصد آرد ماهی جیره با منابع گیاهی اثرات منفی معنی‌داری بر شاخص‌های رشد (وزن نهایی 0/2±0/69 گرم)، کارایی تغذیه ای و ترکیب شیمیایی بافت عضله ماهیان در مقایسه با گروه شاهد (وزن نهایی 0/2±1/71 گرم) را نداشت (0/05 <P). جایگزینی 70 و 100 درصد آرد ماهی جیره با منابع پروتیین گیاهی باعث کاهش معنی‌دار شاخص‌های وزن نهایی (به ترتیب، 0/1±9/56 و 0/3±9/47)، ضریب تبدیل غذایی، پروتیین بافت عضله، ضریب کارایی چربی و پروتیین و ارزش تولیدی پروتیین در ماهیان گردید (0/05>P). با افزایش میزان جایگزینی آرد ماهی با منابع پروتیین گیاهی درصد اسیدهای چرب 6-n18:2 و 3-n18:3 در بافت عضله ماهیان در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی‌داری افزایش یافت (0/05 <P ). 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of replacing fish meal with plant protein on growth performance, feed utilization and muscle fatty acid profile of rainbow trout (Oncorhynshus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Reza Jalili 1
  • Naser Agh 2
  • Farzaneh Noori 2
  • Maria Mohseni 3
  • Ahmad Emani 4
1 Urmia University, Faculty of Natural Resources, Department of Fisheries, Iran
2 Artemia and Aquatic Animals Research Institute, Uremia University, P.O. Box: 57153-165 Uremia, Iran
3 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Uremia University, P.O. Box: 57153-165 Uremia, Iran
4 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, P.O. Box: 31585-4314 Karaj, Iran
چکیده [English]

The present study was performed to elucidate the probable effects of higher levels of replacing fish meal with plant protein on growth performance, feed utilization indices and muscle fatty acid profile of rainbow trout. 700 fish with average weight of 15±2g were distributed into 12 (300L) tanks (50 fish/tank) and cultured for 60 days using experimental diets. Fish meal was substituted by plant protein at three levels of 40, 70, and 100% along with a control diet. Results showed that 40% fish meal replacement with plant protein did not have negative effects on growth indices (final weight: 69.0±2.0g, feed utilization and muscle proximate composition compared to control group (final weight: 71.1±2.0g). However, replacing fish meal with 70% and 100% plant protein showed significantly decreased in final weight 56.9±1.0 and 47.9±3.0 grams, respectively, feed conversion ratio, protein content of fillets, protein and lipid productive values and protein efficiency ratio (P<0.05). Higher fish meal replacement with plant protein concomitantly resulted in significant increase of C18:2n-6 and C18:3n-3 in fillets compared to fish fed with control diet (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish meal
  • Plant protein
  • Growth
  • Fatty acid profile
  • Rainbow trout