اثرات جایگزینی آرد ماهی با منابع پروتیین گیاهی بر شاخص های رشد، کارایی تغذیه ای و ترکیب اسیدهای چرب بافت عضله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه, دانشکده منابع طبیعی, گروه شیلات, ایران

2 پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه، صندوق پستی 165-57153

3 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، صندوق پستی 165-57153

4 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج صندوق پستی 4314-31585

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی اثرات جایگزینی آرد ماهی با منابع پروتیین گیاهی در سطوح بالا بر شاخص‌های رشد، کارایی تغذیه‌ای، ترکیب شیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب بافت عضله ماهی قزل آلای رنگین کمان می‌باشد. 700 عدد ماهی با وزن متوسط 2±15 گرم انتخاب و در داخل 12 تانک (300 لیتری) با تراکم 50 عدد در هر تانک نگه داری و به مدت 60 روز با جیره‌های آزمایشی تغذیه شدند. از منابع پروتیین گیاهی در 3 سطح 40، 70 و 100 درصد جایگزین آرد ماهی به همراه یک گروه شاهد، استفاده شد. نتایج نشان داد که جایگزینی40 درصد آرد ماهی جیره با منابع گیاهی اثرات منفی معنی‌داری بر شاخص‌های رشد (وزن نهایی 0/2±0/69 گرم)، کارایی تغذیه ای و ترکیب شیمیایی بافت عضله ماهیان در مقایسه با گروه شاهد (وزن نهایی 0/2±1/71 گرم) را نداشت (0/05 <P). جایگزینی 70 و 100 درصد آرد ماهی جیره با منابع پروتیین گیاهی باعث کاهش معنی‌دار شاخص‌های وزن نهایی (به ترتیب، 0/1±9/56 و 0/3±9/47)، ضریب تبدیل غذایی، پروتیین بافت عضله، ضریب کارایی چربی و پروتیین و ارزش تولیدی پروتیین در ماهیان گردید (0/05>P). با افزایش میزان جایگزینی آرد ماهی با منابع پروتیین گیاهی درصد اسیدهای چرب 6-n18:2 و 3-n18:3 در بافت عضله ماهیان در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی‌داری افزایش یافت (0/05 <P ). 

کلیدواژه‌ها