معرفی خرچنگ های اکوسیستم حرا شمال غرب خلیج چابهار (دریای عمان)

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز صندوق پستی: 163

2 واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران صندوق پستی: 775-14515

3 موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران صندوق پستی: 6116-14155

چکیده

 در این تحقیق، خرچنگ های حقیقی (Brachyura) در مناطق جزر و مدی شمال غرب خلیج چابهار در استان سیستان و بلوچستان شناسایی شدند. نمونه‌ها در فروردین ماه 1390 با استفاده از دست و ساچوک از حرای دست کاشت در این منطقه جمع‌آوری شدند. خرچنگ ها در الکل 70 درصد فیکس و سپس به آزمایشگاه انتقال داده شدند و با استفاده از کلیدهای شناسایی مورد شناسایی قرار گرفتند. طی این مطالعه در منطقه جزر و مدی شمال غرب خلیج چابهار در مجموع 8 گونه متعلق به 5 خانواده ,Camptandriidae ,Ocypodidae Dotollidae ,Macrophthalmidae و Varunidae شناسایی شدند و مشخصات مرفولوژی آنان مورد بررسی قرار گرفت. 

کلیدواژه‌ها