بررسی ضایعات پاتولوژیک و تغییرات آنزیمی ناشی از تزریق نانوامولسیون تازه طراحی شده در بافت کبد موش سوری

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران صندوق پستی 31979-37551

چکیده

 این تحقیق به بررسی سمیت نانوامولسیون طراحی شده با فرمولاسیون جدید روی بافت کبد موش سوری پرداخته شده است. به همین منظور تعداد 60 موش سوری نر با وزن 30 تا 40 گرم انتخاب شد. به نمونه‌های مورد آزمایش، 500 ماکرولیتر از نانوامولسیون به صورت تزریق درون صفاقی افزوده و بعد از فاصله زمانی 1، 5 و 10 روز، مطالعات بررسی سمیت از طریق تکنیک‌های هیستوتکنیک و سنجش آنزیم‌های کبدیALT وAST و آلکالین فسفاتاز انجام گرفت. نتایج مطالعات هیستوتکنیک روی بافت کبد هیچ تغییر معنی‌داری در تعداد سلول-های کوپفر و هپاتوسیت و همچنین قطر پورت ها نشان نداد اما تغییراتی در نظم و انسجام سلول های کبدی نمونه‌های تیمار نسبت به کنترل مشاهده شد که می توان آن را یکی از اثرات جانبی نانوامولسیون به حساب آورد. هم چنین نتایج سنجش‌های آنزیمهای کبدی، هیچ گونه اختلاف معنی‌داری را بین گروه های کنترل و مورد آزمایش نشان نداد به این مفهوم که در تمام مقایسه ها P value به نحو قابل توجهی بالاتر از 0/05 بود. با توجه به داده های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که نانوامولسیون طراحی شده در دوز 500 ماکرولیتر در موش های سوری نر اثرات جانبی کمی د ارد و می تواند به عنوان حامل داروهای مختلف از جمله داروهای شیمی درمانی به کار برده شود. 

کلیدواژه‌ها