بررسی ضایعات پاتولوژیک و تغییرات آنزیمی ناشی از تزریق نانوامولسیون تازه طراحی شده در بافت کبد موش سوری

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران صندوق پستی 31979-37551

چکیده

 این تحقیق به بررسی سمیت نانوامولسیون طراحی شده با فرمولاسیون جدید روی بافت کبد موش سوری پرداخته شده است. به همین منظور تعداد 60 موش سوری نر با وزن 30 تا 40 گرم انتخاب شد. به نمونه‌های مورد آزمایش، 500 ماکرولیتر از نانوامولسیون به صورت تزریق درون صفاقی افزوده و بعد از فاصله زمانی 1، 5 و 10 روز، مطالعات بررسی سمیت از طریق تکنیک‌های هیستوتکنیک و سنجش آنزیم‌های کبدیALT وAST و آلکالین فسفاتاز انجام گرفت. نتایج مطالعات هیستوتکنیک روی بافت کبد هیچ تغییر معنی‌داری در تعداد سلول-های کوپفر و هپاتوسیت و همچنین قطر پورت ها نشان نداد اما تغییراتی در نظم و انسجام سلول های کبدی نمونه‌های تیمار نسبت به کنترل مشاهده شد که می توان آن را یکی از اثرات جانبی نانوامولسیون به حساب آورد. هم چنین نتایج سنجش‌های آنزیمهای کبدی، هیچ گونه اختلاف معنی‌داری را بین گروه های کنترل و مورد آزمایش نشان نداد به این مفهوم که در تمام مقایسه ها P value به نحو قابل توجهی بالاتر از 0/05 بود. با توجه به داده های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که نانوامولسیون طراحی شده در دوز 500 ماکرولیتر در موش های سوری نر اثرات جانبی کمی د ارد و می تواند به عنوان حامل داروهای مختلف از جمله داروهای شیمی درمانی به کار برده شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathological lesions and enzyme changes in liver tissue of mice induced by injection of new designed nanoemulsion

نویسندگان [English]

  • Adeleh Divsalar
  • Zohre Zare
Department of Biological Sciences, Kharazmi University, P.O.Box: 37551-31979 Tehran, Iran
چکیده [English]

In present study, we have investigated the toxicity of a new designed nanoemulsion on mice liver.A total number of 60 male mice with the average weight of 30-40g were selected. The experiment groups of mice received 500ML nanoemulsion via I.P. injection and after interval times of 1, 5 and 10 days, toxicity studies were done using histochemical techniques and assay of different liver enzymes (ALT, AST and ALP) in all groups. Results of histochemical studies did not show significant changes in the numbers of Kupfer and hepatocyte cells and ports diameters; whereas the organization of liver cells was changed, which considered as a side effect of nanoemulsion. Also, results of liver enzymes did not show significant difference in experiment groups relative to control (P>0.05). According t resultos, we can be concluded that new designed nanoemulsion (500 ML) had not serious side effects on mice, and then this nanoemulsion might act as a drug carrier especially anticancer drugs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanoemulsion
  • Liver enzymes
  • Pathological lesions
  • Histotechnique