ارزیابی زیستگاه پایکای افغانی (Ochotona rufescens) با استفاده از روش های رگرسیون منطقی دوتایی و HEP (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده لشگردر، همدان)

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 دانشگاه ملایر,ملایر, ایران,

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران صندوق پستی 4314-31585

3 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ملایر

4 گروه محیط‌ زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران صندوق پستی 4314-31585

5 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان صندوق پستی : 1616

6 گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه ملایر

چکیده

 امروزه بیش ترین تخریب‌های محیط زیستی متوجه زیستگاه‌ها است. از این رو، نیاز به روش هایی است که به کمک آن ها بتوان زیستگاه ها را ارزیابی کرد و در گذر زمان افت کیفیت آن ها را به دست آورد . در این تحقیق زیستگاه پایکای افغانی (Ochotona rufescens) با استفاده از دو روش رگرسیون منطقی دوتایی (Binary logistic regression) و Habitat (HEP) Evaluation Procedure انجام شد و در انتها نتایج حاصل از این دو روش با هم مقایسه گردید. فاکتورهای عمده‌ای که بعنوان متغیر زیستگاهی برای ارزیابی زیستگاه گونه مد نظر و مورد سنجش قرار گرفتند عبارت از: میانگین شیب غالب، جهت جغرافیایی، ارتفاع و پوشش زمین بودند. نتایج حاصل از هرو دو روش مدل سازی حاکی از آن بود که متغیر پوشش زمین نقش مهمی در مطلوبیت زیستگاه پایکا دارد و زیستگاه مطلوب این گونه را مناطق صخره ای و پرتگاه هایی با شیب بیش از 30 درجه، با فاصله کم بین صخره ها تشکیل می دهند. هم چنین جهت ترجیحی این گونه با فاصله زیادتر از شمال جغرافیایی و بیش تر جهت شرقی و جنوبی است. نتایج نشان دادند که نقش ارتفاع بسته به سایر متغیرها می تواند مثبت یا منفی باشد و معمولاٌ پایکاها در این منطقه در ارتفاعی بین 2100 تا 2300 متر زیست می کنند. هم چنین مدلی برای مطلوبیت زیستگاه (HSI) پایکا و هم چنین مدل‌هایی برای پیش‌بینی حضور این گونه ارایه گردیده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Habitat evaluation of the Afghan Pika by using binary logistic regression and HEP (Case study: Lashgardar protected area, Hamedan-Iran)

نویسندگان [English]

 • Saeid Khaki Sahneh 1
 • Afshin Alizadeh Shabani 2
 • Mir Mehrdad Mirsanjari 3
 • Mohammad Kaboli 4
 • Zahra Nouri 5
 • Bakhtiar Fatahi 6
1 Malayer University, Malayer, Iran
2 Department of Environmental SciencesFaculty of Natural Resourse. University of Tehran, Karaj, Iran
3 Department of Environmental SciencesFaculty of Natural Resourse. University of Malayer, Iran
4 Department of Environmental SciencesFaculty of Natural Resourse. University of Tehran, Karaj. Iran
5 Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resourse. Islamic Azad Univercity,lahijan. Iran
6 Department of Rangeland and Watershed Management, University of Malayer
چکیده [English]

Today most destruction of environmental is the habitats. Hence, the need for methods that can help them to evaluate the habitat, and the over time obtained quality in this habitat. In this study was performed habitat evaluation of the Afghan Pika with Habitat Evaluation Procedure (HEP) and Binary logistic regression. Then, the results of these two methods were compared. Major factors as a variable habitat for species habitat evaluation were measured included: Average of the dominant slope, the aspect, altitude and land cover. Results of the two methods of modeling suggest that land-cover variable has an important role in the Pika habitat suitability which for this species is in rocky areas with cliffs and slopes over 30 degrees with small spaces between the rocks and also the geographical aspects which this species preferred are from north to south. Results showed that the height depending on other variables can be positive or negative, and usually in this region pikas live at altitudes between 2100 to 2300m. Finally, we obtained a model for Pika Habitat Suitability Index (HIS) and also models to predict the Pika presence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Habitat evaluation
 • Pika
 • HEP
 • Binary logistic regression
 • Land cover
 • Lashgardar
 • Hamedan
 • Iran