شناسایی و فراوانی ماهیان رودخانه سرباز (استان سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران

2 دانشگاه شهید بهشتی, تهران، ایران

3 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده

  این بررسی با هدف شناسایی گونه های ماهیان رودخانه سرباز در استان سیستان و بلوچستان از مرداد ماه 1388 تا مرداد ماه 1389 بطور فصلی در 10ایستگاه انجام پذیرفت. ایستگاه ها از ارتفاع 20 متر تا 862 متر از سطح آب های آزاد در نظر گرفته شد . 5 ایستگاه در بالا دست و 5 ایستگاه پایین دست سد پیشین برای نمونه‌برداری ازماهیان رودخانه مشخص گردید. پس از صید ماهیان توسط دستگاه الکتروشوکر، نمونه‌ها جهت شناسایی گونه‌ها به آزمایشگاه منتقل شدند. پس از آن زیست‌سنجی نمونه‌ها و تحلیل داده‌ها انجام شد. در مجموع 514 نمونه ماهی صید و مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 12 گونه ماهی شناسایی شد که متعلق به 7 خانواده کپور ماهیان (Cyprinidae)، گاوماهیان (Gobiidae)، سگ ماهیان (Balitoridae)، سرماری ماهیان (Channidae)، کپور ماهیان دندان‌دار (Cyprinodontidae)، گامبوزیا ماهیان (Poeciliidae) و ‌کفال ماهیان (Mugilidae) می‌باشند. از مجموع گونه‌های شناسایی شده 72 درصد متعلق به خانواه کپور ماهیان ، 12 درصد متعلق به گاو ماهیان، 9 درصد متعلق به خانواده سرماری ماهیان، 7 درصد متعلق به خانواده سگ ماهیان و درصدی ناچیزی (یک صدم درصد) متعلق به کپور ماهیان دنداندار بودند. خانواده گامبوزیا ماهیان که در برخی از برکه‌های مسیر رودخانه سرباز و هم چنین کفال ماهیان که در منتهی‌الیه رودخانه زیست می‌کنند در درصد فراوانی منظور نگردیده است. از 12 گونه شناسایی شده، گونه‌های Gambusia holbrooki، Liza abu و Cyprinus carpio غیربومی می‌باشند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and diversity of Sarbaz River fishes (Sistan & Baluchestan Province)

نویسندگان [English]

  • Amir Mohammad Elmi 1
  • Asghar Abdoli 2
  • Nematolah Khorasani 1
  • Siamak Yousefi Siahkalroodi 3
1 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Faculty of Biological Sciences, Islamic Azad University, Varamin-Pishva Branch
چکیده [English]

This survey was carried out seasonally from June 2009 to June 2010 to indentify and determine fish diversity of Sarbaz River, Sistan and Baluchestan province. Ten sampling stations were detected along the Sarbaz River with different elevation of 20 to 862 meters above sea level, of which 5 stations were located upper the Pishin Dam and the other 5 stations were located on the down the dame. After capturing the fish using Electroshocker, the samples were transfer to the laboratory for species identification, biometery and data analysis. In total 514 fishes were captured which 12 species were identified. They were belonged to seven families of Cyprinidae, Gobiidae, Balitoridae, Channidae, Cyprinodontidae, Poeciliidae and Mugilidae. Among the identified species, 72% were from Cyprinidae, 12% from Gobiidae, 9% from Channidae, 7% from Balitoridae and 0.01% from Cyprinodontidae family. Three identified species of Gambusia holbrooki, Liza abu and Cyprinus carpio were exotic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish
  • Distribution
  • Exotic
  • Sarbaz River
  • Sistan
  • Baluchestan province