شناسایی و فراوانی ماهیان رودخانه سرباز (استان سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران

2 دانشگاه شهید بهشتی, تهران، ایران

3 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده

  این بررسی با هدف شناسایی گونه های ماهیان رودخانه سرباز در استان سیستان و بلوچستان از مرداد ماه 1388 تا مرداد ماه 1389 بطور فصلی در 10ایستگاه انجام پذیرفت. ایستگاه ها از ارتفاع 20 متر تا 862 متر از سطح آب های آزاد در نظر گرفته شد . 5 ایستگاه در بالا دست و 5 ایستگاه پایین دست سد پیشین برای نمونه‌برداری ازماهیان رودخانه مشخص گردید. پس از صید ماهیان توسط دستگاه الکتروشوکر، نمونه‌ها جهت شناسایی گونه‌ها به آزمایشگاه منتقل شدند. پس از آن زیست‌سنجی نمونه‌ها و تحلیل داده‌ها انجام شد. در مجموع 514 نمونه ماهی صید و مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 12 گونه ماهی شناسایی شد که متعلق به 7 خانواده کپور ماهیان (Cyprinidae)، گاوماهیان (Gobiidae)، سگ ماهیان (Balitoridae)، سرماری ماهیان (Channidae)، کپور ماهیان دندان‌دار (Cyprinodontidae)، گامبوزیا ماهیان (Poeciliidae) و ‌کفال ماهیان (Mugilidae) می‌باشند. از مجموع گونه‌های شناسایی شده 72 درصد متعلق به خانواه کپور ماهیان ، 12 درصد متعلق به گاو ماهیان، 9 درصد متعلق به خانواده سرماری ماهیان، 7 درصد متعلق به خانواده سگ ماهیان و درصدی ناچیزی (یک صدم درصد) متعلق به کپور ماهیان دنداندار بودند. خانواده گامبوزیا ماهیان که در برخی از برکه‌های مسیر رودخانه سرباز و هم چنین کفال ماهیان که در منتهی‌الیه رودخانه زیست می‌کنند در درصد فراوانی منظور نگردیده است. از 12 گونه شناسایی شده، گونه‌های Gambusia holbrooki، Liza abu و Cyprinus carpio غیربومی می‌باشند. 

کلیدواژه‌ها