مقایسه کشتار کپور ماهیان چینی (آمور، فیتوفاگ و بیگ هد) و کپور معمولی به روش کشتار طبیعی و با استفاده از جریان الکتریسیته و اثرات آن بر برخی از شاخص های کیفی گوشت ماهیان

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران

2 دانشگاه گلستان, گرگان, ایران

چکیده

 به منظور بررسی کشتار کپور ماهیان در شرایط معمولی و با استفاده از جریان الکتریسیته و تاثیر آن ها بر برخی شاخص‌های کیفی گوشت، آزمایشی در اردیبهشت ماه 1389 به مدت 5 ماه در مرکز تحقیقات آبزی پروری دانشکده شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. تعداد 40 ماهی با وزن متوسط 30±1300 گرم و طول متوسط 11±37 سانتی متر برای آزمایش مورد استفاده قرار گرفت. با قرار دادن ماهیان در آکواریومی که دارای آند و کاتد به ابعاد 60 × 40 × 30 سانتی متر و سه چهارم آن از آب معمولی پر گردیده بود، قرار داده شدند. آند و کاتد به دستگاه منبع تغذیه متصل و با تغییر ولتاژ برق، آستانه تحریک، دردناکی و مرگ آن ها ثبت گردیده و مشخص شد که آستانه تحریک کپور ماهیان نسبت به جریان الکتریسیته یکسان بوده و اختلاف معنی‌داری بین آنان مشاهده نگردید (P > 0/05) ولی، آستانه دردناکی در ماهی فیتوفاگ از همه کم تر (0/38±6) ولت و ماهیان کپور، آمور و بیگ هد مشابه بود (0/49±7/5 ولت). هم چنین آستانه مرگ در ماهیان کپور و بیگ هد مشابه بوده (1/21±18ولت) و با ماهیان آمور و فیتوفاگ (1/01±15 ولت) این اختلاف معنی دار بود (P < 0/05). هم چنین با بررسی میزان pH و TVN گوشت کپور ماهیان در شرایط کشتار طبیعی و با استفاده از جریان الکتریسیته در یک دوره سه ماهه مشاهده گردید که تغییرات pH گوشت ماهیان در شرایط کشتار طبیعی اختلاف معنی‌داری را بلافاصله پس از کشتن نداشتند. در حالی که در انتهای ماه دوم و سوم در برخی از گونه‌ها این اختلاف معنی دار بود (P < 0/05). با اندازه‌گیری میزان TVN در دو شرایط نامبرده شده، مشخص گردید که تغییرات TVN در شرایط کشتار با جریان الکتریسیته اختلاف معنی‌داری را تا انتهای ماه سوم نشان نداد ولی، این تغییرات در شرایط کشتار طبیعی در انتهای ماه سوم معنی‌دار بود (P < 0/05). به طوری که ماهی بیگ هد حداقل میزان TVN و کپور و فیتوفاگ دارای حداکثر میزان TVN بوده‌اند. 

کلیدواژه‌ها