مقایسه کشتار کپور ماهیان چینی (آمور، فیتوفاگ و بیگ هد) و کپور معمولی به روش کشتار طبیعی و با استفاده از جریان الکتریسیته و اثرات آن بر برخی از شاخص های کیفی گوشت ماهیان

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران

2 دانشگاه گلستان, گرگان, ایران

چکیده

 به منظور بررسی کشتار کپور ماهیان در شرایط معمولی و با استفاده از جریان الکتریسیته و تاثیر آن ها بر برخی شاخص‌های کیفی گوشت، آزمایشی در اردیبهشت ماه 1389 به مدت 5 ماه در مرکز تحقیقات آبزی پروری دانشکده شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. تعداد 40 ماهی با وزن متوسط 30±1300 گرم و طول متوسط 11±37 سانتی متر برای آزمایش مورد استفاده قرار گرفت. با قرار دادن ماهیان در آکواریومی که دارای آند و کاتد به ابعاد 60 × 40 × 30 سانتی متر و سه چهارم آن از آب معمولی پر گردیده بود، قرار داده شدند. آند و کاتد به دستگاه منبع تغذیه متصل و با تغییر ولتاژ برق، آستانه تحریک، دردناکی و مرگ آن ها ثبت گردیده و مشخص شد که آستانه تحریک کپور ماهیان نسبت به جریان الکتریسیته یکسان بوده و اختلاف معنی‌داری بین آنان مشاهده نگردید (P > 0/05) ولی، آستانه دردناکی در ماهی فیتوفاگ از همه کم تر (0/38±6) ولت و ماهیان کپور، آمور و بیگ هد مشابه بود (0/49±7/5 ولت). هم چنین آستانه مرگ در ماهیان کپور و بیگ هد مشابه بوده (1/21±18ولت) و با ماهیان آمور و فیتوفاگ (1/01±15 ولت) این اختلاف معنی دار بود (P < 0/05). هم چنین با بررسی میزان pH و TVN گوشت کپور ماهیان در شرایط کشتار طبیعی و با استفاده از جریان الکتریسیته در یک دوره سه ماهه مشاهده گردید که تغییرات pH گوشت ماهیان در شرایط کشتار طبیعی اختلاف معنی‌داری را بلافاصله پس از کشتن نداشتند. در حالی که در انتهای ماه دوم و سوم در برخی از گونه‌ها این اختلاف معنی دار بود (P < 0/05). با اندازه‌گیری میزان TVN در دو شرایط نامبرده شده، مشخص گردید که تغییرات TVN در شرایط کشتار با جریان الکتریسیته اختلاف معنی‌داری را تا انتهای ماه سوم نشان نداد ولی، این تغییرات در شرایط کشتار طبیعی در انتهای ماه سوم معنی‌دار بود (P < 0/05). به طوری که ماهی بیگ هد حداقل میزان TVN و کپور و فیتوفاگ دارای حداکثر میزان TVN بوده‌اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of slaughtering Chinese carps (grass carp, bighead, silver carp) and common carp with ordinary method and using electricity and its effects on some indices of the fish's meat

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sudagar 1
  • Maryam Hamidi Kenari 1
  • Bahareh Shabanpour 1
  • Rahim Lotfi Orimi 2
1 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
2 Golestan University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

In order to study the slaughtering of carp fish under normal circumstances and using the electricity, and how the two methods effect some criteria regarding the flesh, an experiment was carried out in May 2009 for a period of 5 months in the Aquaculture Research Center, Faculty of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. 40 fishes by average weight of 1300±30g and average length of 47±11cm were used for this experiment. The fish were put in a tank measuring 60×40×30cm, with anode and cathode electrodes, filled with tap water up to 3/4 of its capacity. The anode and cathode were connected to the power supply, and the threshold stimulation, capacity for pain, and death threshold of the fish caused by alteration of the voltage were registered. It was revealed that the threshold stimulation was the same among the carp fish in reaction to electricity, and no significant differences were observed (P>0.05). Pain threshold was the least in silver carp (6±0.38 volts); however, it was the same for carps, grass carps, and bigheads (7.5±0.49 volts). Also, the death threshold was the same for carp fish and bigheads (18±1.21 volts), while the difference was significant (P<0.05) for grass carps and silver carp (15±1.01 volts). Besides, the pH and TVN of carp flesh were measured over a three-month period in ordinary slaughtering and also using electricity, no significant differences were observed in pH immediately after being slaughtered. While at the end of the second and third months, the difference was significant in some species (P<0.05). Measuring the TVN under the two mentioned conditions demonstrated no considerable changes in slaughtering by electricity until the end of the third month, while ordinary ways of killing showed significant changes (P<0.05). In the way, the bigheads having the minimum and the carps and silver carp had the maximum amount of TVN.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carps
  • Electricity
  • Ordinary slaughtering
  • Indices of meat