بررسی رژیم غذایی ماهی کوتر مواج (Sphyraena putnamae) در آب های استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, ایران

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور,تهران، ایران

چکیده

   این مقاله حاصل پژوهشی است که به منظور کسب اطلاعات بیش تر در خصوص تغذیه ماهی کوتر مواج (Sphyraena putnamae) به مدت یک سال از فروردین تا اسفند 1389 در آب های استان سیستان و بلوچستان انجام پذیرفت که طی آن تعداد 165 نمونه از این ماهی مورد زیست‌سنجی، کالبد شکافی و بررسی زیستی (تغذیه) قرار گرفتند. بررسی‌های تغذیه‌ای نشان داد که این ماهی با دارا بودن میانگین طول نسبی روده (RLG) 0/003±0/43 سانتی متر، شدید گوشت خوار (ماهی خوار) بوده و بیش از 96 درصد محتویات معده را ماهیان تشکیل داده بودند. شاخص برتری غذایی (FP) برای ماهی کوتر مواج در دوره مطالعه شامل: ساردین ماهیان (23/8 درصد)، ماهی طلال (11/1 درصد) و موتو هندی (7/9 درصد) بیش ترین میزان و برای کوتر ماهیان، حسون و اسکویید هندی (هرکدام 1/6 درصد) کم ترین میزان بود. شاخص خالی بودن معده (CV) به طور میانگین در کل دوره برابر با 71/52 درصد بود که نشان از تغذیه کم این آبزی دارد. اما با توجه به نوع صید تنها می‌توان شاخص در شهریور ماه را ملاک قرار داد که برابر با 32 درصد بود که نشان‌دهنده نسبتاً پرخور بودن این ماهی می‌باشد. میانگین شاخص پربودن معده (FI) در کل دوره 28/48 درصد بود. 

کلیدواژه‌ها