مطالعه مقدماتی اکولوژیک مارمولک های شهرستان فردوس (استان خراسان جنوبی)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس, ایران

چکیده

 به منظور مطالعه مقدماتی فون مارمولک های شهرستان فردوس این تحقیق به مدت 7 ماه در استان خراسان جنوبی انجام شد. در مجموع، 72 نمونه از 11 ایستگاه از طریق پیاده‌روی و مشاهده مستقیم و با دست جمع آوری گردیدند. نمونه ها پس از جمع‌آوری، به آزمایشگاه منتقل شدند و با کمک کلید موجود در منابع، مورد شناسایی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نمونه ها متعلق به 3 خانواده (Lacertidae, Agamidae, Gekkonidae)، 10 جنس و 17 گونه شامل: Teratoscincus scincus, T. bedriagai, Crossobamon eversmanni, Bunopus tuberculatus, Phrynocephalus scutellatus, Ph. mystaceus, Trapelus agilis, Eremias nigrocellata, E. fasciata, E. persica, Agamura persica, Mesalina watsonana, Cyrtopodion scabrum, C. caspium, C. longipes, Laudakia nupta, L. microlepis می‌باشند. در این تحقیق زیستگاه گونه های شناسایی شده نیز مورد مطالعه قرار گرفت. 

کلیدواژه‌ها