مطالعه مقدماتی اکولوژیک مارمولک های شهرستان فردوس (استان خراسان جنوبی)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس, ایران

چکیده

 به منظور مطالعه مقدماتی فون مارمولک های شهرستان فردوس این تحقیق به مدت 7 ماه در استان خراسان جنوبی انجام شد. در مجموع، 72 نمونه از 11 ایستگاه از طریق پیاده‌روی و مشاهده مستقیم و با دست جمع آوری گردیدند. نمونه ها پس از جمع‌آوری، به آزمایشگاه منتقل شدند و با کمک کلید موجود در منابع، مورد شناسایی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نمونه ها متعلق به 3 خانواده (Lacertidae, Agamidae, Gekkonidae)، 10 جنس و 17 گونه شامل: Teratoscincus scincus, T. bedriagai, Crossobamon eversmanni, Bunopus tuberculatus, Phrynocephalus scutellatus, Ph. mystaceus, Trapelus agilis, Eremias nigrocellata, E. fasciata, E. persica, Agamura persica, Mesalina watsonana, Cyrtopodion scabrum, C. caspium, C. longipes, Laudakia nupta, L. microlepis می‌باشند. در این تحقیق زیستگاه گونه های شناسایی شده نیز مورد مطالعه قرار گرفت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A primary ecological study of Ferdows city lizards of Southern Khorasan Province

نویسنده [English]

  • Hamed Ostovari
Islamic Azad University of Ferdows Branch, Iran
چکیده [English]

This study was carried out as a preliminary ecological study of Ferdows city lizards, for seven months in Southern Khorasan province. A total of 72 specimens were collected from 11 locations by hand and continuous walking and direct observation. Specimens were transferred to the laboratory and identified by identification keys. The results showed, the specimens are belonging to three families: Lacertidae, Agamidae, Gekkonidae, 10 genera and 17 species: Teratoscincus scincus, T. bedriagai, Crossobamon eversmanni, Bunopus tuberculatus, Phrynocephalus scutellatus, Ph. mystaceus, Trapelus agilis, Eremias nigrocellata, E. fasciata, E. persica, Agamura persica, Mesalina watsonana, Cyrtopodion scabrum, C. caspium, C. longipes, Laudakia nupta and L. microlepis. The habitat of species were studied too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lizard
  • Fauna
  • Habitat
  • Ferdows
  • Southern Khorasan province