هیستومورفومتری پوست ناحیه باله پشتی و ساقه دمی در ماهی شیربت (Barbus grypus)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، صندوق پستی: 139

2 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

5 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

پوست به دلیل نقش محافظتی از اندام های داخلی بدن ماهی، حفظ تنظیم اسمزی و به عنوان شاخصی در تعیین سلامت ماهی می باشد. در مطالعات هیستومورفومتری به کمک میکروسکوپ نوری از پوست ناحیه باله پشتی قسمت بالایی، میانی و پایینی هم چنین ساقه دمی ۲۰ عدد ماهی شیربت نمونه هایی به ضخامت ۵ میلی متر تهیه و در محلول تثبیت کننده بوئن قرار داده شد و سپس به روش استاندارد بافت شناسی، برش هایی به ضخامت ۵ تا ۶ میکرومتر، تهیه و مورد رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین (H&E) و اسید پریودیک شیف (PAS) قرار گرفتند. براساس نتایج هیستولوژی پوست این نواحی از دو طبقه شامل اپیدرم با سلول های متفاوت و درم که روی بافت همبند سست بنام هیپودرم قرار گرفته، تشکیل شده است. هم چنین براساس مطالعات هیستومتریک می توان پوست این نواحی را از لحاظ پراکنش سلول های مورد مطالعه به نواحی مختلف تقسیم بندی کرد. براساس مطالعه انجام شده بافت پوست در نقاط مورد مطالعه در ماهی شیربت از نظر ساختار میکروسکوپ نوری تفاوت هایی مانند عدم وجود جوانه های چشایی در ناحیه بالایی، میانی و ساقه دمی با بافت پوست در سایر گونه ها را دارد اما دارای شباهت هایی نیز می باشد که در این تحقیق به آن ها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها