هیستومورفومتری پوست ناحیه باله پشتی و ساقه دمی در ماهی شیربت (Barbus grypus)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، صندوق پستی: 139

2 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

5 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

پوست به دلیل نقش محافظتی از اندام های داخلی بدن ماهی، حفظ تنظیم اسمزی و به عنوان شاخصی در تعیین سلامت ماهی می باشد. در مطالعات هیستومورفومتری به کمک میکروسکوپ نوری از پوست ناحیه باله پشتی قسمت بالایی، میانی و پایینی هم چنین ساقه دمی ۲۰ عدد ماهی شیربت نمونه هایی به ضخامت ۵ میلی متر تهیه و در محلول تثبیت کننده بوئن قرار داده شد و سپس به روش استاندارد بافت شناسی، برش هایی به ضخامت ۵ تا ۶ میکرومتر، تهیه و مورد رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین (H&E) و اسید پریودیک شیف (PAS) قرار گرفتند. براساس نتایج هیستولوژی پوست این نواحی از دو طبقه شامل اپیدرم با سلول های متفاوت و درم که روی بافت همبند سست بنام هیپودرم قرار گرفته، تشکیل شده است. هم چنین براساس مطالعات هیستومتریک می توان پوست این نواحی را از لحاظ پراکنش سلول های مورد مطالعه به نواحی مختلف تقسیم بندی کرد. براساس مطالعه انجام شده بافت پوست در نقاط مورد مطالعه در ماهی شیربت از نظر ساختار میکروسکوپ نوری تفاوت هایی مانند عدم وجود جوانه های چشایی در ناحیه بالایی، میانی و ساقه دمی با بافت پوست در سایر گونه ها را دارد اما دارای شباهت هایی نیز می باشد که در این تحقیق به آن ها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Skin histomorphometry of Barbus grypus in base of dorsal fin and caudal peduncle sections

نویسندگان [English]

  • Zahra Basir 1
  • Hassan Morovvati 2
  • Mahmoud Khaksari Mahaadi 3
  • Mehrzad Masbah 4
  • Rahim Abdi 5
1 Department of basic Science, Faculty of Veterinary Medicine, Ahvaz university of Shahid Chamran
2 Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
3 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz
4 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary, Shahid Chamran University
5 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science, Khorramshahr University of Marine Science and Technology
چکیده [English]

Skin as a protector for internal organs of fish, keeping osmoregulation and indicator in fish health has an important rule. For histomorphometric survey by light microscopic, skin of dorsal fin and caudal peduncle of 20 Barbus grypus with 5mm thickness removed and fixed in bouin solution, then routine procedures of preparation of tissues were followed. Paraffin blocks were cut at 5 to 6 micron, stained with H&E and PAS. In histological examination, skin of this sector is made from epidermis and derm that located on loose connective tissue called hypoderm. In histometric study, skin was divided to different sectors based on cells distribution. The results showed, different sectors of Barbus grypus skin tissue, has some difference, for example lack of taste bud in dorsal, middle and caudal peduncle but has some similarity to the other species as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Histomorphometry
  • Skin
  • Barbus grypus