بررسی تراکم و الگوی پراکنش و پایداری خیار دریایی (Holothuria insignis: Holothuroidea) در نواحی بین جزر و مدی خلیج چابهار

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی و بررسی تراکم و پراکنش خیار دریایی Holothuria insignis در نواحی بین جزر و مدی سواحل خلیج چابهار طی یک دوره زمانی از آبان ماه ۱۳۸۷ لغایت شهریورماه ۱۳۸۸ انجام گرفت. منطقه مورد مطالعه در منتهی الیه جنوب شرقی ایران و سواحل دریای عمان- استان سیستان و بلوچستان در محدوده جغرافیایی عرض شمالی «۴۷ ۲۲ °۲۵-»۶۱ ۱۶ °۲۵ و طول شرقی «۳۸ ۲۴ °۶۰-»۹۰ ۳۹ °۶۰ قرار دارد. نمونه برداری دو ماه یک بار به هنگام جزر کامل از ۵ ایستگاه انتخابی به صورت تصادفی و توسط پرتاب کوادرات ۱×۱ متر صورت گرفت. نمونه های جمع آوری شده، شمارش و شناسایی گردیدند و سپس تراکم و پراکنش و پایداری آن ها بررسی شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که گونه H. insignis بیش ترین فراوانی را در دی ماه دارد. نتایج حاصل از شاخص پراکندگی و پایداری نشان داد که پراکنش گونه H. insignis در تمام ماه ها تصادفی می باشد و اکثرا گونه ای رایج به شمار می رود. در ایستگاه های ۲، ۳ و ۴ نمونه هایی از این گونه خیار دریایی مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of abundance and distribution pattern and stability of sea cucumber (Holothuria insignis: Holothuroidea) in the intertidal zones of Chabahar Gulf

نویسندگان [English]

 • Matein Khaleghi 1
 • Alireza Safahieh 2
 • Ahmad Savari 2
 • Babak Duost shenas 2
 • Fereidoon Owfi 3
1 Faculty of Marine Science, Chabahar University of Maritime and Marine Science
2 Department of Marine Biology, Khorramshahr University of Marine Science and Technology
3 Iran Fisheries Science Research Institute
چکیده [English]

This study touches on abundance and distribution of sea cucumber, Holothuria insignis in the intertidal zones of Chabahar Gulf in Oman Sea from November 2008 to September 2009. The area of study was in coastal area of Sistan and Balouchestan province (25°16́́ 61̋ to 25°22́ 47 N, 60°39́ 90 to 60°24́ 38 E). Sampling was randomly done bimonthly during low tide from 5 stations, by using 1m×1m quadrate. Then, samples were counted and identified and their abundance, distribution and stability were studied. The results showed that the most frequency of H. insignis belong to January on 2009. Surveyed of distribution and stability indicators revealed that dispersion of H. insignis in all months was random and their stability was often spread. Only in the stations 2, 3 and 4 samples of H. insignis had been seen

کلیدواژه‌ها [English]

 • Holothuria insignis
 • Intertidal zones
 • Abundance
 • Distribution
 • Stability
 • Chabahar Gulf
 • Iran