بررسی تراکم و الگوی پراکنش و پایداری خیار دریایی (Holothuria insignis: Holothuroidea) در نواحی بین جزر و مدی خلیج چابهار

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی و بررسی تراکم و پراکنش خیار دریایی Holothuria insignis در نواحی بین جزر و مدی سواحل خلیج چابهار طی یک دوره زمانی از آبان ماه ۱۳۸۷ لغایت شهریورماه ۱۳۸۸ انجام گرفت. منطقه مورد مطالعه در منتهی الیه جنوب شرقی ایران و سواحل دریای عمان- استان سیستان و بلوچستان در محدوده جغرافیایی عرض شمالی «۴۷ ۲۲ °۲۵-»۶۱ ۱۶ °۲۵ و طول شرقی «۳۸ ۲۴ °۶۰-»۹۰ ۳۹ °۶۰ قرار دارد. نمونه برداری دو ماه یک بار به هنگام جزر کامل از ۵ ایستگاه انتخابی به صورت تصادفی و توسط پرتاب کوادرات ۱×۱ متر صورت گرفت. نمونه های جمع آوری شده، شمارش و شناسایی گردیدند و سپس تراکم و پراکنش و پایداری آن ها بررسی شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که گونه H. insignis بیش ترین فراوانی را در دی ماه دارد. نتایج حاصل از شاخص پراکندگی و پایداری نشان داد که پراکنش گونه H. insignis در تمام ماه ها تصادفی می باشد و اکثرا گونه ای رایج به شمار می رود. در ایستگاه های ۲، ۳ و ۴ نمونه هایی از این گونه خیار دریایی مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها