مقایسه غلظت ایزومرهای PCB در بافت پوست و عضله ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) و اردک ماهی (Esox lucius) با غلظت PCBs در آب، ذرات معلق در آب و رسوب تالاب انزلی (بخش آبکنار) در فصول پاییز و زمستان ۱۳۸۸

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 معاونت محیط زیست دریایی، سازمان حفاظت محیط زیست، تهران

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

تحقیق حاضر به منظور تعیین سطوح PCBs (پلی کلرو بی فنیل ها) در بافت پوست و عضله اردک ماهی و ماهی کپور معمولی تالاب انزلی و مقاسیه آن ها با غلظت PCBs در آب، ذرات معلق در آب و رسوب تالاب انزلی (بخش غربی تالاب، آبکنار) در فصول پاییز و زمستان ۱۳۸۸ انجام شده است. ۴ ایستگاه برای دریافت نمونه آب، رسوب و ذرات معلق در آب و صید نمونه اردک ماهی و ماهی کپور در بخش آبکنار تالاب انزلی تعیین گردید. از هر گونه ماهی، ۹ عدد در هر فصل صید شد و این ماهیان مورد زیست سنجی (تعیین وزن، طول کل و استاندارد) قرار گرفتند و در شرایط استاندارد نمونه های دریافتی از آب، رسوب، ذرات معلق در آب و سپس ماهیان فوق الذکر به آزمایشگاه انتقال داده شدند و بافت پوست و عضله اردک ماهی و ماهی کپور را براساس استاندارد Moopam جدا نموده و پس از آماده سازی، استخراج و تمیزکردن آن ها، آنالیزPCBs با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC - ECD) و دتکتور با اشعه یونیزان نیکل ۶۳ (Ni۶۳) انجام گردید. خطرناکترین ایزومرهای PCB (۲۸،۵۲،۱۰۱،۱۳۸،۱۵۳،۱۸۰) که به عنوان شاخص های PCB در آلودگی دریاها و بویژه مناطق ساحلی، مانند بنادر و خورها مورد مطالعه قرار می گیرند در بافت پوست و عضله ماهیان مورد بررسی وجود داشت. حداکثر غلظت ایزومرهای خطرناک ذکر شده در فصل پاییز در پوست و عضله اردک ماهی و ماهی کپور در ایزومرهای با کلر بیش تر بود (PCB ۱۵۳ &۱۳۸) ولی در محیط های اندازه گیری شده آب، ذرات معلق در آب و رسوب در ایزومرهای با کلر کم تر (PCB ۵۲) بیش ترین غلظت را داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of PCBs concentration in skin and mussel tissues of Esox lucius & Cyprinus carpio with PCBs concentration in Anzali Wetland (Abkenar) in autumn and winter 2009-2010

نویسندگان [English]

  • Bagher Teimouri 1
  • Sheela Safaeian 2
  • Seyed Mohamad Bagher Nabavi 3
1 Deputy of Marine Environment, Environmental Protection Agency, Tehran
2 Department of marine Biology, Faculty of Marine Science And Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Marine Biology Dept., Faculty of Marine Science and Oceanography, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr, Iran
چکیده [English]

This research is to determine the level of PCBs in skin and muscle of Esox Lucius & Cyprinus carpio in the west part of Anzali wetland (Abkenar) in autumn 2009 to winter 2010. For sampling of water, sediment, suspended particles in water and also catch Esox Lucius and Cyprinus carpio fishes four sampling sites were selected in Abkenar each season. Nine fish samples were caught from each species and biometry was done for the samples (for determination of total and standard weight and length). Collected samples of water, sediment, suspended particles and fishes were transferred to the laboratory in standard condition (MOOPAM) and then muscles and skins of the fishes were removed. After preparation, extract and clean up the samples, analyses of PCBs were carried out using Gas Chromatography (GC-ECD) with Ni63 ionization detector. The most dangerous isomers of PCBs (PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180) which are used as marine pollution indicators especially in coastal areas such as ports and creeks have been surveyed in skin and muscle tissues. Maximum concentration of these dangerous isomers is related to the isomer with more CL number (PCB 153 &138) in skin and muscle of Esox lucius and cyprinus carpio. But the maximum concentration in water, sediment and suspended particles is related to the isomers with less CL number (PCB52).

کلیدواژه‌ها [English]

  • PCBs
  • Esox lucius
  • Cyprinus carpio
  • Anzali Wetland