بررسی برخی خصوصیات زیستی و شاخص های هم آوری سیاه ماهی ماده (Capoeta capoeta gracilis eyserling ۱۸۶۱) در رودخانه سفیدرود

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران، صندوق پستی: 1616

2 گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) یکی از ماهیان نیمه اقتصادی حوضه آبریز دریای خزر است. این ماهی رودزی بوده و در رودخانه‌ها تخم ریزی می‌نماید. مطالعه وضعیت هماوری و زیست‌سنجی یکی از شاخص های مهم بیولوژی تولید مثل ماهیان می‌باشد. به همین دلیل در بهار 1389 هماوری و زیست‌سنجی سیاه ماهی رودخانه سفیدرود مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از منطقه مورد نظر 36 عدد سیاه ماهی ماده در گروه سنی 2، 3 و 4 ساله، صید شدند. طبق نتایج به دست آمده در بین ماهیان میانگین طول کل برابر با 22/13±195/5 میلی متر (256-152 میلی متر)، میانگین طول چنگالی برابر با 20/98±182/19 میلی متر (238- 144 میلی متر)، میانگین طول استاندارد برابر با 19/62±168/38 میلی متر (220-130 میلی متر)، میانگین وزن بدن برابر با 30/75±85/11 گرم (165/30-40/10 گرم)، وزن گناد 0/98±2/23 گرم (4/60-0/52 گرم)، میانگین هماوری مطلق برابر با 759/38±1572/60 عدد تخمک (3901/28-605/55 عدد تخمک)، میانگین هماوری نسبی برابر با 9/68±19/51 (57/27-8/77)، میانگین تعداد تخمک در هر گرم از وزن بدن برابر با 38/82±76/74 گرم (263/70-22/60 گرم)، قطر تخمک 0/21±1/16 میلی متر (2/23-0/98 میلی متر) و میانگین شاخص گنادوسوماتیک برابر با 2/63 درصد (4/9-0/9 درصد) بود. بیش ترین میانگین هماوری مطلق (699/64±2355/27 عدد تخمک) مربوط به مولدین 4 ساله و بیش ترین میانگین هماوری نسبی (12/90±22/50) مربوط به مولدین 2 ساله بود. در بین گروه های مختلف سنی ماهیان از نظر طول کل، طول چنگالی، طول استاندارد، وزن بدن، وزن گناد، تعداد تخمک در هر گرم از وزن بدن ، هماوری مطلق و هماوری نسبی تفاوت ها معنی‌دار بودند (0/05 >P ) ولی از نظر قطر تخمک و شاخص گنادوسوماتیک تفاوت‌ها معنی‌دار نبود (0/05 <P) 

کلیدواژه‌ها