بررسی برخی خصوصیات زیستی و شاخص های هم آوری سیاه ماهی ماده (Capoeta capoeta gracilis eyserling ۱۸۶۱) در رودخانه سفیدرود

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران، صندوق پستی: 1616

2 گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) یکی از ماهیان نیمه اقتصادی حوضه آبریز دریای خزر است. این ماهی رودزی بوده و در رودخانه‌ها تخم ریزی می‌نماید. مطالعه وضعیت هماوری و زیست‌سنجی یکی از شاخص های مهم بیولوژی تولید مثل ماهیان می‌باشد. به همین دلیل در بهار 1389 هماوری و زیست‌سنجی سیاه ماهی رودخانه سفیدرود مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از منطقه مورد نظر 36 عدد سیاه ماهی ماده در گروه سنی 2، 3 و 4 ساله، صید شدند. طبق نتایج به دست آمده در بین ماهیان میانگین طول کل برابر با 22/13±195/5 میلی متر (256-152 میلی متر)، میانگین طول چنگالی برابر با 20/98±182/19 میلی متر (238- 144 میلی متر)، میانگین طول استاندارد برابر با 19/62±168/38 میلی متر (220-130 میلی متر)، میانگین وزن بدن برابر با 30/75±85/11 گرم (165/30-40/10 گرم)، وزن گناد 0/98±2/23 گرم (4/60-0/52 گرم)، میانگین هماوری مطلق برابر با 759/38±1572/60 عدد تخمک (3901/28-605/55 عدد تخمک)، میانگین هماوری نسبی برابر با 9/68±19/51 (57/27-8/77)، میانگین تعداد تخمک در هر گرم از وزن بدن برابر با 38/82±76/74 گرم (263/70-22/60 گرم)، قطر تخمک 0/21±1/16 میلی متر (2/23-0/98 میلی متر) و میانگین شاخص گنادوسوماتیک برابر با 2/63 درصد (4/9-0/9 درصد) بود. بیش ترین میانگین هماوری مطلق (699/64±2355/27 عدد تخمک) مربوط به مولدین 4 ساله و بیش ترین میانگین هماوری نسبی (12/90±22/50) مربوط به مولدین 2 ساله بود. در بین گروه های مختلف سنی ماهیان از نظر طول کل، طول چنگالی، طول استاندارد، وزن بدن، وزن گناد، تعداد تخمک در هر گرم از وزن بدن ، هماوری مطلق و هماوری نسبی تفاوت ها معنی‌دار بودند (0/05 >P ) ولی از نظر قطر تخمک و شاخص گنادوسوماتیک تفاوت‌ها معنی‌دار نبود (0/05 <P) 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determine of some of biometry and fecundity indicators in female Khramulia (Capoeta capoeta gracilis Keyserling 1861) in the Sefidroud River

نویسندگان [English]

  • Majid Rasta 1
  • Ali Khodadoust 1
  • Hossein Khara 2
  • Mina Rahbar 1
1 Young and Elite Researchers Club, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran, PO Box: 1616
2 Department of Fisheries , Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran,
چکیده [English]

Khramulia (Capoeta capoeta gracilis) is one of the semi economically valuable fishes in the rivers. This fish is a potamodoromous and spawning in rivers. The study of fecundity and biometry are one of the important indicators of reproduction biology in fishes. The present study was conducted in the spring of 2010 on 36 Khramulia specimens caught from each of 2, 3 and 4 years, the Sefidroud River to investigate fecundity and biometry in this species. According to surveyed average of total length was 195.5±22.13mm (152-256 mm), average of fork length was 182.19±20.98mm (144-238mm), average of standard length was 168.38± 19.62mm (130-220mm), average of weight 85.11g (40.1-165.3), average of gonad weight 2.23±0.98g (0.52-4.60g), average of absolute fecundity 1572.60±759.38 eggs (605.55-3901.28 eggs), average of relative fecundity 19.51±9.68 (8.77-57.27), average of egg number 77.74±38.82g (22.6-263.7g) average of egg diameter 1.16ml (0.98-2.23mm) and gonado-somatic index (GSI) 2.63% (0.9-4.9%). Maximum average absolute fecundity (2355.27± 699.64 eggs) belonged to 4 year old Khramulia specimens and maximum average relative fecundity (22.5±12.9) belonged to 2 year old Khramulia specimens. Among different age groups of fish were significant difference in mean of total length, fork length, standard length, weight, gonad weight, egg number, absolute fecundity, relative fecundity (P0.05). While it was not significant difference egg diameter and gonadosomatic index between these female broods (P> 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capoeta capoeta gracilis
  • Female broods
  • Biometry
  • Fecundity
  • Sefidroud River