اثرات تغذیه درون تخم مرغ گلوتامین بر عملکرد، ریخت شناسی روده کوچک و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده

 در روز شانزدهم جوجه کشی، 600 عدد تخم مرغ بارور مرغ مادر گوشتی راس 308 انتخاب و پس از توزین، در قالب یک طرح بلوک کاملا تصادفی به 5 گروه آزمایشی با 4 تکرار و هر تکرار شامل 30 عدد تخم مرغ اختصاص داده شدند. گروه های آزمایشی شامل 1) بدون تزریق (شاهد)، 2) تزریق محلول کلرید سدیم 0/9 درصد، 3) تزریق محلول 0/5 درصد گلوتامین، 4) تزریق محلول یک درصد گلوتامین در محلول 0/9 درصد کلرید سدیم و 5) گروه تغذیه شده با یک درصد مکمل جیره ای گلوتامین در دوره پرورش بودند. در روز هجدهم جوجه کشی، یک میلی‌لیتر از محلول های مورد آزمایش به مایع آمنیوتیک هر یک از تخم مرغ ها تزریق شد و با گروه شاهد و گروه دریافت کننده یک درصد گلوتامین جیره ای، مشابه گروه های دیگر عمل شد. پس از تفریخ، جوجه ها توزین شده و به سالن آزمایش منتقل شدند و تا 42 روزگی پرورش داده شدند. در روز سوم پرورش، به منظور بررسی ویژگی های ریخت‌شناسی روده کوچک، از ژژنوم جوجه های گوشتی نمونه‌برداری انجام شد. در روز 21 و 28 پرورش، جهت تعیین تیتر آنتی بادی ضد (SRBC (Sheep Red Blood Cells خونگیری به عمل آمد. تزریق محلول 0/5 درصد گلوتامین در مقایسه با گروه شاهد بدون تزریق، باعث بهبود افزایش وزن بدن جوجه ها هنگام تفریخ گردید (0/05>P)، تزریق هر یک از محلول‌ها تاثیر معنی‌داری بر درصد جوجه در آوری نداشت. تزریق گلوتامین در تخم‌مرغ های مادر گوشتی مانند افزودن گلوتامین به جیره، بر صفات عملکردی دوره پرورش، ویژگی های ریخت‌شناسی روده کوچک و پاسخ ایمنی ضد SRBC تاثیر معنی داری نداشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of in ovo feeding of glutamine on performance, small intestine morphology, and immune response of broiler chicks

نویسندگان [English]

  • Mohsen Tavassoli
  • Seyed Naser Mousavi
  • Mohammadreza Abedini
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University Varamin-Pishva Branch, Pishva, Iran
چکیده [English]

On day 16 of incubation 600 Ross 308 breeder fertile eggs were distributed into 5 treatments with 4 replicate and 30 eggs per replicate in a randomized complete block design. Experimental groups were, 1) Non- injected (control), 2) in ovo injection of 0.9% sodium chloride solution, 3) in ovo injection of 0.5% glutamine glutamine in 0.9% saline solution 4) in ovo injection of 1% glutamine in 0.9% saline solution and 5) non-injected group used for feeding a diet containing 1% glutamine during rearing period. At day 18 of incubation one ml of in ovo solution were injected into amniotic fluid of eggs and control group and 1% glutamine group (diet) remained non-injected but treated such as injected groups. Upon hatch, chicks were weighed and transferred to experimental house and reared for 42 days. At day 3 post-hatch, intestine samples were taken for morphology measurement. Antibody response against SRBC (sheep red blood cells) was measured in the 21 and 28 day. Comparing to control, in ovo injection of glutamine 0.5% increased hatchling weight significantly (P<0.05). In ovo injection of solutions had no significant effect on hatchability. in ovo administration of glutamine had no significant effects on feed intake and feed conversion ratio. Carcass traits, bursa of fabricius weight was higher in 0.5% glutamine injection groups, although the difference was not significant. In the current study, In ovo administration and dietary supplementation of glutamine had no significant effects on post-hatch performance, small intestine morphology and anti-SRBC immune response of broiler chicks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • In ovo injection
  • Glutamine
  • Broiler chickens
  • Intestinal morphology
  • Immune response