تاثیر سن مولدین نر بر کارایی تکثیر مصنوعی در ماهی کپور سرگنده (Aristichthys nobilis)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان

2 گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی

3 بخش ژنتیک و بیوتکنولوژی، موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران، صندوق پستی: 9343-37491

4 مؤسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران

چکیده

ماهی کپور سرگنده (Aristichthys nobilis) از نظر اقتصادی یکی از ماهیان با ارزش در سیستم پرورش چند گونه‌ای می‌باشد. فرایند تکثیر مصنوعی و تولید لارو یکی از مسایل مهم در پرورش این گونه محسوب می‌گردد، که در این بین مولدین نر نقش برجسته‌ای را ایفا می‌کنند. در این راستا تاثیر سن مولدین نر بر کارایی تکثیر مصنوعی ماهی کپور سرگنده در فصل تکثیر (اواخر بهار) 1389 بررسی گردید. در این تحقیق تخمک های 3 مولد ماده 4 ساله با اسپرم مولدین نر 3 ساله (تیمار 1)، 2 ساله (تیمار 2) و ترکیب 3 و 4 ساله (تیمار 3) به طور جداگانه لقاح داده شد. میزان طول دوره تحرک اسپرم، درصد تحرک اسپرم، pH و تراکم اسپرم و نرخ تفریخ فاقد تفاوت معنی‌دار بود (0/05<P)، اما میزان اسپرماتوکریت در نرهای 4 ساله به طور چشمگیری بیش تر بود (0/05 <P). بیش ترین میزان درصد لقاح و بازماندگی لارو متعلق به تیمار 3 بود (0/05>P). براساس این تحقیق، ترکیب اسپرم های استحصالی از مولدین 3 و 4 ساله اثر مثبتی بر کارایی لقاح دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of male broodfish age on efficiency of artificial fertilization in bighead carp (Aristichthys nobilis)

نویسندگان [English]

  • Hadiseh Dadras 1
  • Mehri Zahmatkesh 1
  • Hossein Khara 2
  • Shahrooz Baradaran Noveiri 3
  • Shabanali Nezami Balouchi 4
1 Young Researchers Club of Islamic Azad University, Lahijan Branch
2 Department of Fisheries , Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran,
3 Department of Genetics and Biotechnology, Caspian Sea Sturgeon International Research Institute, Agricultural Research, Education and Promotion Organization, Rasht, Iran, PO Box: 9343-37491
4 Iran Fisheries Research Institute, Tehran
چکیده [English]

Bighead carp (Aristichthys nobilis) is one of the economically valuable fishes in polycultural systems. One of the main problems in it’s culture is artificial propagation and production of larva. Meanwhile, male broods have significant role in propagation process. For this reason in the propagation season at 2009, was studied the effect of male broods age on artificial propagation efficiency in bighead carp. 3 females (4 years old) were fertilized with 3 male age groups include: 3 years old (treatment 1), 4 years old (treatment 2) and 3+4 years old (treatment 3) individually. The sperm mobility duration, percentage of motile spermatozoa, sperm pH and density and hatching rate did not show significant differentes (P>0.05) between 3 age groups, but spermatocrit was significantly higher in 4 years old males (P<0.05). The maximum fertilization rate, and survival rate were observed in. treatment 3 (P<0.05). This study showed that, the composition of 3 and 4 years old males sperm had a positive effect on fertilization performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial fertilization
  • Age
  • Broodfish
  • Bighead carp