تاثیر سن مولدین نر بر کارایی تکثیر مصنوعی در ماهی کپور سرگنده (Aristichthys nobilis)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان

2 گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی

3 بخش ژنتیک و بیوتکنولوژی، موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران، صندوق پستی: 9343-37491

4 مؤسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران

چکیده

ماهی کپور سرگنده (Aristichthys nobilis) از نظر اقتصادی یکی از ماهیان با ارزش در سیستم پرورش چند گونه‌ای می‌باشد. فرایند تکثیر مصنوعی و تولید لارو یکی از مسایل مهم در پرورش این گونه محسوب می‌گردد، که در این بین مولدین نر نقش برجسته‌ای را ایفا می‌کنند. در این راستا تاثیر سن مولدین نر بر کارایی تکثیر مصنوعی ماهی کپور سرگنده در فصل تکثیر (اواخر بهار) 1389 بررسی گردید. در این تحقیق تخمک های 3 مولد ماده 4 ساله با اسپرم مولدین نر 3 ساله (تیمار 1)، 2 ساله (تیمار 2) و ترکیب 3 و 4 ساله (تیمار 3) به طور جداگانه لقاح داده شد. میزان طول دوره تحرک اسپرم، درصد تحرک اسپرم، pH و تراکم اسپرم و نرخ تفریخ فاقد تفاوت معنی‌دار بود (0/05<P)، اما میزان اسپرماتوکریت در نرهای 4 ساله به طور چشمگیری بیش تر بود (0/05 <P). بیش ترین میزان درصد لقاح و بازماندگی لارو متعلق به تیمار 3 بود (0/05>P). براساس این تحقیق، ترکیب اسپرم های استحصالی از مولدین 3 و 4 ساله اثر مثبتی بر کارایی لقاح دارد. 

کلیدواژه‌ها