بررسی تنوع ژنتیکی لاک پشت دریایی منقار عقابی (Eretmochelys imbricata) موجود در دو جزیره کیش و قشم با استفاده از تعیین توالی ناحیه D-loop ژنوم میتوکندری

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 اداره حفاظت محیط زیست، بندر ماهشهر, ایران

2 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 مرکزمطالعات و پژوهش های دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

چکیده

به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت لاک پشت منقار عقابی (Eretmochelys imbricata) در دو جزیره خلیج فارس با استفاده از تعیین توالی ناحیه D-loop ژنوم میتوکندری، 40عدد جنین مرده لاک پشت از دو جزیره قشم و کیش جمع آوری گردید. حدود bp890 از ناحیه D-loop ژنوم میتوکندری تکثیر و تعیین توالی شد. در این مطالعه 5 محل (مکان) پلی مورف و 6 هاپلوتیپ به دست آمد. تنوع هاپلوتیپی و نوکلیوتیدی برای جزیره قشم به ترتیب 0/82 و 0/001 و برای جزیره کیش 0/56 و 0/002 محاسبه شد. تنوع هاپلوتیپی کل نیز 0/71 تعیین گردید. نتایج حاصله نشان دهنده میزان مهاجرت و تردد بسیار بالا بین دو جزیره است بطوریکه عملاً جمعیت لاک پشت های دو جزیره یک جمعیت واحد به حساب می آیند. از نقطه نظر جغرافیای تکاملی، مقایسه نتایج این تحقیق با اطلاعات مربوط به مطالعات قبلی نشان داد که جمعیت لاک پشت های خلیج فارس با گذشتن از اقیانوس آرام و دریای عمان وارد این منطقه گردیده و این جمعیت ها از نواحی غربی به این منطقه مهاجرت نمی ‏نمایند. 

کلیدواژه‌ها