تعیین ترکیبات شیمیایی و اسیدهای آمینه لارو قورباغه (Rana ridibundus) و امکان استفاده از سطوح مختلف آن در تغذیه جوجه های گوشتی

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا

چکیده

لارو قورباغه جانوری است که در آبگیرها و برکه‌ها به طور فراوان وجود دارد. کشور ایران به دلیل داشتن شرایط اقلیمی گرم و خشک و مرطوب (به خصوص در شمال و جنوب کشور) و مناطق کویری و آبگیرهای فراوان، پتانسیل بسیار خوبی را از نظر پرورش و توسعه لارو قورباغه داراست. هدف از این تحقیق بررسی امکان استفاده از یک ماده خوراکی جدید با منشا حیوانی به نام پودر لارو قورباغه در تغذیه طیور می باشد. برای این منظور آزمایشات در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول، نمونه های مورد نیاز در آبگیرها و برکه ها، جمع آوری و پس از خشک شدن و آسیاب کردن جهت تجزیه تقریبی و تعیین میزان مواد معدنی مورد آنالیز شیمیایی به روش (AOAC (1990 قرار گرفتند. هم چنین انرژی قابل متابولیسم پودر لارو قورباغه توسط خروس‌های بالغ جوان با روش سیبالد (1982) تعیین گردید. در مرحله دوم، تاثیر استفاده از پودر لارو قورباغه در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی در سطوح 0، 2/5 و 5 درصد مورد بررسی قرار گرفت. افزایش وزن بدن، میزان مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی در پایان دوره‌های رشد، پایانی و در کل دوره مورد تجزیه و تحلیل آماری و ارزیابی قرار گرفت. در پایان دوره نیز در هر تیمار از هر تکرار 2 جوجه برای تعیین وزن سینه، ران، چربی محوطه بطنی، کبد، سنگدان، قلب و روده کشتار شدند. سطح 5 درصد پودر لارو قورباغه در مقایسه با سایر تیمارها به طور معنی‌داری سبب ضریب تبدیل غذایی کمتری شد. سطوح تیمار شاهد و سطح 5 درصد نسبت به سطح 2/5 درصد پودر لارو به طور معنی‌داری سبب افزایش وزن بیش تری شد. از لحاظ خوراک مصرفی بین تیمار شاهد و سطح 5 درصد اختلاف معنی‌داری دیده نشد ولی بین تیمار شاهد و سطح 2/5 درصد پودر لارو اختلاف معنی‌داری دیده شد. هم چنین سطوح مختلف لارو قورباغه بر اجزای لاشه هیچ گونه تاثیر معنی‌داری ایجاد نکرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of chemical composition and amino acids of frog larvae (Rana Ridibundus) powder for poultry nutrition

نویسندگان [English]

  • Mehdi Bakeshlou
  • Siamak Yousefi Siahkalroodi
  • Seyed Naser Mousavi
Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Varamin-Pishva Branch
چکیده [English]

The frog larva is animal that exist abundantly in lakes and ponds. Iran has a good potential for fosterage and expansion of frog larva, that this is due to warm and dry and humid climate qualification (especially in the north and south of country) and desert areas and abundance lakes. The aim of this research was studied a new food material from animal origin in the name of frog larvae powder use possible for nutrition poultry. For this purpose experiments conducted in two stages. First stage, the samples which needed, were collected from ponds and lakes and after drying and grinding for approximate analysis and determine amount of minerals, was chemical analyzed by method of AOAC (1990). Also, powder metabolism energy from frog larvae by mature young cock, were determined by method of Sibbald (1982). Second stage, impact of the frog larvae powder, was studied in the diet of broiler chickens at levels of 0, 2.5 and 5 percent. Body weight gain, feed intake, feed conversion at the end of growth periods, and the final total period, were analyzed and evaluated. At the end of period from any iteration in each treatment, two chickens were killed to determine the weight of breasts, thighs, abdominal fat, liver, gizzard, heart and intestines. The frog larvae powder in 5 percent level in comparison with other treatments caused significantly a lower feed conversion ratio (P<0.05). The level of control treatment and level of 5 percent in comparison with level 2.5 percent of larvae powder were caused significantly more increase of weight (P<0.05). In terms of DMI, there was not significant difference between control and treatment level of 5 percent, but there was a significant difference between treatment and control levels 2.5 percent of larvae (P<0.05). Also different levels of frog larvae did not creation significantly effect on the components of corpse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Frog larvae powder
  • Broilers
  • Performance