غنی سازی ویتامین C در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) و تاثیرآن بر بازمانی در استرس شوری

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 15745-133

2 مرکز تحقیقات آبزیان اب های شور بافق، موسسه تحقیقات شیلات ایران

چکیده

 در این تحقیق، اثر آرتمیای غنی شده با امولسیون حاوی مقادیر مختلف ویتامین C بر میزان تجمع این ویتامین در ناپلیوس آرتمیا و لارو تاسماهی ایرانی تغذیه شده با آرتمیا و میزان بازمانی لارو ماهی تحت استرس شوری در 6 گروه مختلف تیمار غذایی (5 تیمار و یک شاهد) هر یک با 3 تکرار طی 15 روز دوره آزمایش مورد بررسی قرار گرفت. ناپلیوس آرتمیا تحت شرایط استاندارد تفریخ و سپس با امولسیون لستین و درصدهای مختلف ویتامین C به شکل آسکوربیل پالمیتات (10، 20 و 30 درصد) طی دو زمان 12 و 24 ساعت غنی سازی شدند و طی مدت آزمایش مورد تغذیه لارو تاسماهی ایرانی که در تانک‌هایی با حجم آبگیری 25 لیتر و با وزن اولیه 4/3 میلی‌گرم وزن خشک پرورش داده شده بودند، قرار گرفتند. در پایان دوره تعدادی از لارو ماهی‌های تیماری به مدت 72 ساعت در معرض شوری‌های 6، 12 و 18 گرم در لیتر که با رقیق و غلیظ سازی آب دریای خزر به دست آمد، قرار گرفته و در ساعات 1، 2، 4، 8، 24، 36 و پایان دوره نسبت به شمارش مرگ و میر در آن ها اقدام شد. نتایج آنالیز ویتامین C در ناپلیوس آرتمیا و تاسماهی ایرانی نشان داد که میزان تجمع ویتامین C در گروه‌های تیماری اختلاف معنی‌داری با هم دارند (P<0/05). نتایج آنالیز ویتامین C با HPLC لارو تاسماهی ایرانی نشان داد این ماهی در محدوده زمانی مورد مطالعه 15 روز و دامنه دمای 22-20 درجه سانتی گراد روزانه 2 میکروگرم در گرم وزن خشک بدن اسید اسکوربیک می‌سازد. لاشه 69 میلی‌گرم وزن خشک ماهی دارای 2/41 میکروگرم به ازای هر گرم وزن خشک بدن، ویتامین C دارد. حال آن که بلافاصله در شروع‌ آزمایش این ماهی 11 میکروگرم بر گرم وزن خشک بدن ویتامین C داشته است. ناپلیوس آرتمیا به فاصله 24 ساعت بدون غنی سازی افت محتوایی ویتامین C را نشان داد به طوری که از 312 به حدود 294 میکروگرم بر گرم وزن خشک کاهش داشت. روند افزایش محتوایی ویتامین C در ناپلیوس آرتمیا و لارو تاسماهی ایرانی با روند افزایش درصد غنی سازی ویتامین C در زمان 12 ساعت و 24 ساعت نوسان نشان داد به طوری که از 10 تا 20 درصد غنی‌سازی تجمع این ویتامین در آرتمیا و ماهی افزایش یافت و از 20 تا 30 درصد شاهد کمی کاهش در میزان این ویتامین در آرتمیا و ماهی هستیم ولی روند افزایش محتوایی ویتامین C در هر دو موجود با افزایش زمان غنی سازی، افزایش معنی‌داری را نشان داد. مرگ و میر در لارو ماهی گروه شاهد طی شوری 6 گرم در لیتر از 36 ساعت در معرض قرارگیری شروع (بازمانی 75 درصد) و تا 72 ساعت افزایش نشان داد (بازمانی 25 درصد) در حالی که در کلیه لاروهای تیماری بازماندگی حداقل 90 و حداکثر 100 درصد بدون اختلاف معنی دار آماری (P< 0/05) به دست آمد. به عنوان نتیجه گیری کلی افزودن ویتامین C به غذای زنده لارو تاسماهی ایرانی می تواند در رهاسازی مستقیم آن به دریا مفید باشد و در این مسیر از تلفات ناشی از رهاسازی در رودخانه‌ها جلوگیری نمود ضمن آن که باعث افزایش زنده مانی لارو گردید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vitamin C enrichment of the Persian sturgeon fish larvae (Acipenser persicus) and its effect on survival rate in salinity stress

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Hafezieh 1
  • Morteza Alizadeh 2
  • Tooraj Valinassab 1
1 Iranian Fisheries Science Research Institute, Tehran, post box: 133- 15745
2 Inland Salt Water Fishery Research Station, Iranian Fisheries Science Research Institute
چکیده [English]

In this study، the effect of vitamin C enrichment on its accumulation in Artemia nauplii and Persian sturgeon fish larvae and also survival rate of fish larvae when they exposed at salinity stress، were investigated. Artemia nauplii were hatched and enriched with different percentage of vitamin C (10، 20 and 30%) in form of Ascorbyl palmitate، emulsified in lecithin during 12 and 24h، overall 6 treatments each with 3 replications and were given to fish larvae، 250ind. /25L tank with initial DW of 4. 3mg for 15 experimental days. At the end of experiment، a numbers of fish larvae were selected randomly and exposed to different salinities (6، 12 and 18ppt) with using the Caspian Sea water، diluted with distilled water and concentrated with excess salt، for different hours (1، 2، 4، 8، 24، 36 up to 72h). Then، mortality percentages were computed. The vitamin C analysis of treatments with HPLC showed the accumulation it in Artemia nauplii and fish larvae were significantly compared with control groups (P0. 05). We conducted that the possibility of releasing the enriched Persian sturgeon larvae with vitamin C to the Caspian Sea directly can reduced mortality of fishes more than those that released to rivers and also increase larvae survival rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vitamin C
  • Persian sturgeon
  • Artemia urmiana
  • Enrichment
  • Salinity stress