بررسی تمایز ژنتیکی سه جمعیت سگ‌های گله سرابی، سنگسری و افشاری با استفاده از تعیین توالیDNA کروموزوم جنسی Y

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد ورامین-پیشوا

چکیده

در ایران انواع مختلفی از نژادهای سگ مشاهده می‌شود که برخی از آن ها از نظر فنوتیپی کاملاً با یکدیگر متفاوت و برخی دیگر تا حدودی با یکدیگر شباهت دارند و از آن ها بصورت تجربی در گله‌های عشایری استفاده می‌شود. برای شناسایی و تعیین میزان تنوع ژنتیکی موجود در قسمتی از ژنوم کروموزوم جنسی Y در بین جمعیت سگ‌های سرابی، سنگسری و افشاری، از 21 قلاده سگ نر غیرهم‌خون از این سه جمعیت، نمونه خون گرفته شد. نمونه‌های خون در لوله‌های آزمایش EDTA دار طی زنجیره سرد به آزمایشگاه منتقل شدند. استخراج DNA توسط کیت استخراج انجام شد، آغازگرهای رفت و برگشت طراحی شدند و سپس توالی‌های به دست آمده با استفاده از نرم‌افزارهای MEGA4 و FinchTV_1_4_0 آنالیز شدند. پس از تعیین توالی‌های تکثیر شده، نتایج گویای این واقعیت بودند که کلیه توالی‌ها حفاظت شده می‌باشند. وجود توالی‌های تکراری باعث به وجود آمدن صفحات لرزان شده بود که قابل توجه است. در این پژوهش از 2 روش پیوند هم جواری و روش جفت گروهی غیروزنی از طریق میانگین حسابی برای ترسیم درخت فیلوژنتیک استفاده شد. نتیجه درخت ترسیم شده در این روش حاکی از عدم وجود شباهت بین توده‌های بررسی شده می‌باشد. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت سه جمعیت سگ‌های گله سرابی، سنگسری و افشاری ایران از نظر ژنتیکی متمایز می‌باشند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic differentiation among three populations of Sarabi, Sangsari and Afshari guardian dogs using DNA sequencing of sexual Y chromosome

نویسندگان [English]

  • Qobad Asgari Jaafarabadi
  • Damon Alluhiarkhan Khorasani
Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Varamin-Pishva Azad University
چکیده [English]

Several breeds of dogs can be found in Iran. Some of them are completely different in their phenotype while others are similar. These animals are kept in rural families as guard animals for their herds. In order to study the genetic diversity of a part of Y sex chromosome between and within the population of Sarabi, Sangsari and Afshari dogs, total number of 21 non inbred male dogs were sampled. Blood samples collected from these animals were transferred to laboratory by EDTA containers. DNA extraction was applied using extraction kits and forward and reverse primers were designed using Oligo5 software. After sequencing, results were analyzed by Finch and Mega4 softwares. Analyzing the replicated sequences showed that all of the sequences were conserved and having repeated sequences caused the existence of slip pages. In this study, both neighbor joint approach and unweighted pair-group method of the arithmetic average (UPGMA) were utilized to draw phylogenetic tree. Results showed that these three populations of dogs, based on their genetic, are completely different

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dog
  • Genetic differentiation
  • Y chromosome
  • DNA sequencing