بررسی تمایز ژنتیکی سه جمعیت سگ‌های گله سرابی، سنگسری و افشاری با استفاده از تعیین توالیDNA کروموزوم جنسی Y

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد ورامین-پیشوا

چکیده

در ایران انواع مختلفی از نژادهای سگ مشاهده می‌شود که برخی از آن ها از نظر فنوتیپی کاملاً با یکدیگر متفاوت و برخی دیگر تا حدودی با یکدیگر شباهت دارند و از آن ها بصورت تجربی در گله‌های عشایری استفاده می‌شود. برای شناسایی و تعیین میزان تنوع ژنتیکی موجود در قسمتی از ژنوم کروموزوم جنسی Y در بین جمعیت سگ‌های سرابی، سنگسری و افشاری، از 21 قلاده سگ نر غیرهم‌خون از این سه جمعیت، نمونه خون گرفته شد. نمونه‌های خون در لوله‌های آزمایش EDTA دار طی زنجیره سرد به آزمایشگاه منتقل شدند. استخراج DNA توسط کیت استخراج انجام شد، آغازگرهای رفت و برگشت طراحی شدند و سپس توالی‌های به دست آمده با استفاده از نرم‌افزارهای MEGA4 و FinchTV_1_4_0 آنالیز شدند. پس از تعیین توالی‌های تکثیر شده، نتایج گویای این واقعیت بودند که کلیه توالی‌ها حفاظت شده می‌باشند. وجود توالی‌های تکراری باعث به وجود آمدن صفحات لرزان شده بود که قابل توجه است. در این پژوهش از 2 روش پیوند هم جواری و روش جفت گروهی غیروزنی از طریق میانگین حسابی برای ترسیم درخت فیلوژنتیک استفاده شد. نتیجه درخت ترسیم شده در این روش حاکی از عدم وجود شباهت بین توده‌های بررسی شده می‌باشد. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت سه جمعیت سگ‌های گله سرابی، سنگسری و افشاری ایران از نظر ژنتیکی متمایز می‌باشند. 

کلیدواژه‌ها