بررسی رفتار تغذیه‌ای و ارجحیت غذایی شانه‌دار Mnemiopsis leidyi دریای خزر از گونه‌های زئوپلانکتون در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، صندوق پستی: 181- 19735

2 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری، ایران

چکیده

 این تحقیق با هدف بررسی تغذیه شانه‌دار Mnemiopsis leidyi از زئوپلانکتون های حوضه جنوبی دریای خزر در سال 1388 انجام گرفت. بدین منظور جمع‌آوری نمونه‌های شانه‌دار از لایه‌های سطحی آب حوزه جنوبی دریای خزر در منطقه خزر آباد با تور پلانکتون (500 میکرون) صورت گرفت. آزمایشات درسه تیمار دمایی 18 > ، 22-18 و 22-25 درجه سانتی گراد و در 14 آکواریوم براساس تنوع گونه‌ای زئوپلانکتون (چهار گروه زئوپلانکتون) به مدت 70 روز با شرایط شوری آب دریای خزر انجام شد. در این تحقیق برای تغذیه شانه‌دار leidyi Mnemiopsis چهار گروه از زئوپلانکتون شامل سخت‌پوستان (Acartia tonsa و کشتی چسب Balanus sp.)، روتیفر (Branchionus sp.)، کلادوسرا ( Podon polyphemoides) و لارو زئوبنتوز Hypania sp. و Nereis sp. انتخاب گردید. غذادهی هر 8 ساعت و به تعداد 9000-7000 عدد در لیتر زئوپلانکتون بود. بررسی میزان تغذیه شانه‌دار از زئوپلانکتون در تمامی آکواریوم‌ها قبل و بعد از غذادهی به صورت کیفی و کمی انجام شد. نتایج نشان دادند که در بین غذاهای زئوپلانکتونی داده شده به شانه‌دار، به طور متوسط بیش ترین میزان مصرف غذا در درجه حرارت 25-22 درجه سانتی گراد بود که به ترتیب از گروه سخت‌پوستان یعنی کشتی چسب‌ها (98/1 درصد)، روتیفرها (95 درصد) و پاروپایان (90 درصد) صورت گرفته است. ارجحیت غذایی شانه‌دار از زئوپلانکتون در محیطی که دارای غذای زئوپلانکتونی گروه پاروپایان، نوزادان آن ها و زئوبنتوزها بودند نسبت هضم غذا توسط شانه‌دار از گروه پاروپایان و Nereis sp. به ترتیب 38-34 و 27 درصد بود. داده‌ها نشان داد که گرایش غذایی شانه‌دار بعد از نوزاد کشتی چسب‌ها به مرحله بالغ زندگی و نوزاد A. tonsa مثبت بود در حالی که گرایش به لارو Nereis sp. منفی می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feeding behavioral pattern and electivity index of Caspian Sea ctenophore, Mnemiopsis leidyi, in laboratory condition

نویسندگان [English]

  • Ramin Abdollazade Ealantari 1
  • Parisa Nejatkhah Manavi 1
  • Aboulghasem Roohi 2
  • Reza Pourgholam 2
1 Faculty of of Marine Science and Technology, Islamic Azad University North Tehran Branch, P.O.Box: 19735-181, Tehran, Iran
2 Casapian Sea Ecology Reseach Center, Iranian Fisheries Research Organization
چکیده [English]

The aim of study was Mnemiopsis leidyi’s feeding on zooplankton in the southern Caspian Sea. For this purpose, collecting of ctenophores from surface waters of Khazarabad area were done with a plankton net (500 microns) in 2009 Experiments had done under <18, 18-22 and 22-25oC for 70 days trial in 14 aquaria based on diversity of zooplankton (4 zooplankton groups) with salinity condition of Caspian Sea. 4 species of Caspian Sea zooplankton included: Copepod (Acartia tonsa), Rotifer (Branchionus sp.), Cladocera (Podon polyphemoides) and invertebrate benthic larvae (Hypania sp. and Nereis sp.) were collected. Feeding carried out by each 8 hours interval with 7000-9000 individuals. Zooplankton diets of the comb jelly were analyzed on quantity and quality of each feeding rate in all levels of treatments. Laboratory experiments of M. leidyi feeding showed that among different diet exposed to these animals, maximum tendency and digestion were occurred in 22-25oC from Balanide (Balanus sp., 98.1%), Rotifer (95%) and Copepods (90%), respectively. Balanus supposed to be the favorite food item with 98% digestion and Rotifers were the second group after Balanide in M. leidyi diet. Copepods included juvenile, adults and nauplii consisted 34-38% of food item in M. leidyi diet in which benthic larvae was only 27%. Electivity of M. leidyi to Balanide and Copepods adults and Nauplii (A. tonsa) being considered positively while to Nereis sp. was negative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mnemiopsis leidyi
  • Electivity index
  • Relative Index of Importance
  • Zooplankton
  • Caspian Sea