مطالعه تغییرات تیتر پادتن سرمی پس از تزریق داخل صفاقی و داخل عضلانی باکتری کشته شده به روش شیمیایی آیروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، صندوق پستی: 139

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز. ایران

3 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهیدچمران اهواز. ایران

4 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

 آیروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) یکی از مهم ترین باکتری های بیماری زای ماهیان پرورشی آب شیرین از جمله کپور ماهیان است که باعث عفونت‌های عمومی باکتریایی در ماهیان می‌گردد. در این تحقیق 120 عدد ماهی کپور معمولی 30 تا 70 گرمی به 5 گروه (2گروه 30 تایی و3 گروه 20 تایی ) تقسیم گردیدند. به یک گروه 30 تایی باکتری آیروموناس هیدروفیلای کشته شده با فرمالین با رقت مختلف به صورت داخل عضلانی و به گروه 30 تایی دیگر باکتری مذکور به روش داخل صفاقی تزریق شد. به 2 گروه 20 تابی به عنوان شاهد به صورت داخل صفاقی و داخل عضلانی سرم نمکی تزریق گردید. یک گروه 20 تایی نیز تحت هیچ گونه تزریقی قرار نگرفتند. دو هفته پس از تزریق از تمامی 120 عدد ماهی خونگیری به عمل آمد و عیار سرمی پادتن اختصاصی ضد این باکتری در گروه‌های مختلف به روش آگلوتیناسیون داخل لوله‌ای تعیین گردید. در مقایسه تیترپادتن سرم در گروه تزریق داخل صفاقی باکتری با گروه تزریق داخل صفاقی سرم نمکی، میزان عیار سرم بطور معنی‌داری بیش تر از گروه تزریق سرم نمکی بود (0/05>P). در مقایسه تیتر پادتن در گروه های تزریق داخل عضلانی نیز، میزان عیار سرم در گروه تزریق به وسیله باکتری از گروه تزریق با سرم نمکی به طور معنی‌داری بیش تر بود (0/05>P). در مقایسه بین گروه های شاهد بدون تزریق و گروه های تزریق داخل صفاقی و داخل عضلانی سرم نمکی هیج تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (0/05<P). نتایج نشان داد گه اختلاف معنی‌دار بین عیار سرمی ماهیان دریافت کننده باکتری نسبت به گروه های شاهد وجود داشت (0/05>P). ولی اختلاف معنی‌داری بین تزریق داخل عضلانی باکتری با تزریق داخل صفاقی آن مشاهده نشد (0/05<P). با توجه به نتایج به دست آمده تزریق باکتری کشته شده در هر دو روش تزریقی، عیار سرمی پادتن اختصاصی را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of changes in serum antibody after intra-peritoneal and intra-muscular injection of killed Aeromonas hydrophila on common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • Zahra Basir 1
  • Rahim payghan 2
  • Masoud Ghorbanpour 3
  • Rahim Abdi 4
1 Department of basic Science, Faculty of Veterinary Medicine, Ahvaz university of Shahid Chamran
2 Professor, Department of clinical Sciences, Faculty of veterinary, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
3 Department of pathobiology, Faculty of veterinary, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
4 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science, Khorramshahr University of Marine Science and Technology
چکیده [English]

Aeromonas hydrophila is one of the most important pathogenic bacteria in fishes that cause bacterial septicemia. In this study, 120 pieces of common carp (Cyprinus carpio) weighting 30-70g, were divided in to five different groups (two groups of 30 pieces and three groups of 20 pieces in each). Formalin killed Aeromonas hydrophila were injected intramuscularly and intra-peritonealy to two groups (each group 30 fish). As a control, normal saline were injected intra-muscularly and intra-peritonealy to two groups (each group 20 fish) and one group (20 fish) was not received injection. Blood samples were collected from all fishes 2 weeks after injection and titer of anti-Aeromonas antibody determined by tube agglutination test. Antibody titer in intra-muscular injected group was significantly higher than normal saline injected group. Antibody titer in intra-peritoneal injected group was also significantly higher than normal saline injected group (P< 0.05). The result showed that there was a significant difference between titer of killed bacteria received groups in comparison with control groups (P<0.05), but there was not significant difference (P>0.05) between titer of intra-muscular and intra-peritoneal becterin received groups. According to our results, injection of killed bacteria in both methods of injection, significantly elevated the serum antibody level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Serum Antibody
  • Aeromonas hydrophila
  • Common carp
  • Cyprinus carpio