بررسی تنوع نوکلیوتیدی موجود در جمعیت ‏های قوچ و میش دو منطقه حفاظت ‏شده تنگ‏ صیاد و کرایی خوزستان با استفاده از توالی‏ یابی ناحیه D-loop ژن‏ Cyt-b میتوکندری

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا

2 گروه ژنتیک و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

3 سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ایران

چکیده

 به ‏منظور مطالعه تنوع نوکلیوتیدی موجود در جمعیت‏ های قوچ و میش دو منطقه حفاظت ‏شده تنگ صیاد استان چهار محال و بختیاری و کرایی خوزستان، از سرگین افراد موجود در دو جمعیت به طور تصادفی نمونه‏ گیری به عمل آمد. سپس DNA نمونه‏ ها استخراج و جهت بررسی و مقایسه ژنتیکی دو جمعیت مذکور از ناحیه D-loop و ژن‏ Cyt-b ژنوم میتوکندری استفاده شد. پس از تکثیر هر جایگاه به وسیله PCR، نمونه ‏ها مورد توالی ‏یابی قرار گرفت. سپس، بررسی توالی ‏ها در راستای وجود یا عدم وجود هاپلوتیپ، با استفاده از نرم‏ افزار MEGA4 انجام پذیرفت. نتاب، در نتایج نشان داد که جمعیت مذکور ناحیه D-loop دارای 552 جفت نوکلیوتید و ژن Cyt-b نیز واجد 589 جفت نوکلیوتید بوده و هیچ تفاوت ژنتیکی معنی‏ داری در بین دو جمعیت قوچ و میش مورد مطالعه وجود نداشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nucleotide variation study of wild sheep populations of the Tangsayad and Korayi guardianship regions using D-loop region and Cyt-b gene of mitochondrial genome

نویسندگان [English]

  • Siamak Yousefi Siahkalroodi 1
  • Saber Khederzadeh 2
  • Shahabodin Montazami 3
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Varamin Branch - Pishva
2 Department of Genetic and Biotechnology, Faculty of Biological Sciences,Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Pishva
3 Environmental Protection Agency, Tehran, Iran
چکیده [English]

In order to study of nucleotide variation of wild sheep populations of Tangsayad and Korayi guardianship regions, individual feces were taken from two populations. Then, in order to genetic comparison between two populations using D-loop region and Cyt-b gene of mitochondrial genome, DNA was extracted. After amplifying by PCR, the samples were sequenced. Then, sequences were analyzed using MEGA4 software. Results indicated that D-loop region has 552 base pair and Cyt-b gene has 589 base pair and no significant genetic variation was observed between the two populations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wild sheep
  • Nucleotide variation
  • Mitochondrial genome