شناسایی گونه‌های خارپوستان دریایی در نواحی بین جزر و مدی خلیج چابهار

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور

چکیده

  این تحقیق با هدف شناسایی و معرفی گونه‌های خارپوستان دریایی در نواحی بین جزر و مدی سواحل خلیج چابهار طی یک دوره زمانی از آبان ماه 1387 تا شهریور ماه 1388 انجام گرفت. منطقه مورد مطالعه در آب های بین جزر و مدی خلیج چابهار در محدوده جغرافیایی 25° 16´ 61״ N - 25° 22׳ 47״ N و 60°39׳ 90״ E - 60° 24׳ 38״ E قرار گرفته است. نمونه‌ برداری دو ماه یک بار به هنگام جزر کامل از 5 ایستگاه انتخابی بصورت تصادفی و به وسیله پرتاب کوادرات 1×1 میلی متر صورت گرفت. نمونه‌های جمع‌آوری شده، شمارش و شناسایی گردیدند. نتایج حاصل از این بررسی‌ها، شناسایی 4 گونه خارپوستان از رده خارسانان از 4 راسته Clypeasteroida، Diadematoida، Echinoidea و Phymosomatoida و 4 خانوادهClypeasteridae ، Diadematidae، Echinometridaeو Stomopneustidae شامل گونه‌های Clypeaster humilis، Diadema setosum، Echinometra mathaei و Stomopneustes variolaris می‌باشند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Echinoidea species in the intertidal zones of Chabahar Bay

نویسندگان [English]

  • Matein Khaleghi 1
  • Fereidoon Owfi 2
1 Faculty of Marine Science, Chabahar University of Maritime and Marine Science
2 Iran Fisheries Science Research Institute
چکیده [English]

This study touches on identification of species of Echinoidea (Echinodermata) in the intertidal zones of Chabahar Bay in the Oman Sea during November 2008 to September 2009. The area of study was at the farthest end of south east of Iran from 25° 16´ 61״ N to 25° 22׳ 47״ N and from 60°39׳ 90״ E to 60° 24׳ 38״ E. Sampling was done bimonthly during low tide from 5 stations, using 1m×1m quadrate randomly. Then, samples were counted, identified. The results showed that 4 species of Echinodermata from class of Echinodea and 4 orders Clypeasteroidea, Diadematoida, Echinoidea, Phymosomatoida and 4 families as Clypeasteridae, Diadematidae, Echinometridae, Stomopneustiae including: Clypeaster humili, Diadema setosum, Echinometra mathaei, Stomopneustes variolaris.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Echinodermata
  • Echinoidea
  • Identification
  • Intertidal zone
  • Chabahar Bay