شناسایی گونه‌های خارپوستان دریایی در نواحی بین جزر و مدی خلیج چابهار

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور

چکیده

  این تحقیق با هدف شناسایی و معرفی گونه‌های خارپوستان دریایی در نواحی بین جزر و مدی سواحل خلیج چابهار طی یک دوره زمانی از آبان ماه 1387 تا شهریور ماه 1388 انجام گرفت. منطقه مورد مطالعه در آب های بین جزر و مدی خلیج چابهار در محدوده جغرافیایی 25° 16´ 61״ N - 25° 22׳ 47״ N و 60°39׳ 90״ E - 60° 24׳ 38״ E قرار گرفته است. نمونه‌ برداری دو ماه یک بار به هنگام جزر کامل از 5 ایستگاه انتخابی بصورت تصادفی و به وسیله پرتاب کوادرات 1×1 میلی متر صورت گرفت. نمونه‌های جمع‌آوری شده، شمارش و شناسایی گردیدند. نتایج حاصل از این بررسی‌ها، شناسایی 4 گونه خارپوستان از رده خارسانان از 4 راسته Clypeasteroida، Diadematoida، Echinoidea و Phymosomatoida و 4 خانوادهClypeasteridae ، Diadematidae، Echinometridaeو Stomopneustidae شامل گونه‌های Clypeaster humilis، Diadema setosum، Echinometra mathaei و Stomopneustes variolaris می‌باشند. 

کلیدواژه‌ها