اثر شوری بر میتوکندری‌های سلول های کلراید آبشش بچه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، صندوق پستی 14965/149، تهران، ایران.

3 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 به منظور تعیین و تغییر فراوانی سلول های کلراید در آبشش بچه ماهی هامور معمولی طی سازگاری دو ماهه از روش هیستومورفولوژی استفاده گردید. به همین دلیل، نمونه‌های مورد نظر پس از تهیه در فیکساتیو بوین و گلوتارآلدیید تثبیت شده و بعد از آبگیری در اتانول، پارافینه شدند. در مرحله بعدی از بلوک‌ها، برش‌هایی به ضخامت 5 میکرون تهیه و برای مطالعه بروش بافت‌ شناسی از رنگ آمیزی هماتوکسیلین – ایوزین استفاده گردید.هم چنین سایر مراحل آماده‌سازی برای مطالعه توسط میکروسکوپ الکترونی صورت گرفت. پس از انتقال ماهیان در فصل پاییز از آب با شوری ppt 40 که متوسط شوری آب خلیج فارس می‌باشد به تیمارهای ppt 10، ppt 20 و ppt 60 تغییر در تعداد سلول های کلراید و تعداد میتوکندری‌ها در بین تیمارهای مختلف طی دوره پانزده روزه سازگاری مطالعه گردید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of salinity on mitochondria of chloride cells in gill of juvenile's grouper (Epinephelus coioides)

نویسندگان [English]

  • Rahim Abdi 1
  • Mohammad Reza Pourkhadje 1
  • hossein zolgharnein 1
  • Homayoun Hosseinzadeh Sahafi 2
  • Hassan Morovvati 3
1 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science, Khorramshahr University of Marine Science and Technology
2 Associate professor, Iranian Fisheries Sciences Research Institute (IFSRI), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO) P.O. Box 149/14965 Tehran, Iran
3 Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

For determining and changes of chloride cells, in gill of juvenile's grouper histomorph-ology were used during adaptation in two months. After fixation, specimens were dehyderated through a graded ethanol series and embedded in paraffin. Then, the serial sections of 5 m were mounted onto glass slides. The slides were stained by applying H & E and TEM methods for histological examination. Histological changes were studied by light microscopy. Then, in autumn, fishes directly transferred from salinity 40ppt which is normal for the Persian Gulf water to other treatment (10ppt, 20ppt, 60ppt). Results of light microscopic study showed during 15 days, numbers change of chloride cells and mitochondria were significant in different salinity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Juvenile's grouper
  • Gill
  • Mitochondria
  • Chloride cells