اثر شوری بر میتوکندری‌های سلول های کلراید آبشش بچه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، صندوق پستی 14965/149، تهران، ایران.

3 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 به منظور تعیین و تغییر فراوانی سلول های کلراید در آبشش بچه ماهی هامور معمولی طی سازگاری دو ماهه از روش هیستومورفولوژی استفاده گردید. به همین دلیل، نمونه‌های مورد نظر پس از تهیه در فیکساتیو بوین و گلوتارآلدیید تثبیت شده و بعد از آبگیری در اتانول، پارافینه شدند. در مرحله بعدی از بلوک‌ها، برش‌هایی به ضخامت 5 میکرون تهیه و برای مطالعه بروش بافت‌ شناسی از رنگ آمیزی هماتوکسیلین – ایوزین استفاده گردید.هم چنین سایر مراحل آماده‌سازی برای مطالعه توسط میکروسکوپ الکترونی صورت گرفت. پس از انتقال ماهیان در فصل پاییز از آب با شوری ppt 40 که متوسط شوری آب خلیج فارس می‌باشد به تیمارهای ppt 10، ppt 20 و ppt 60 تغییر در تعداد سلول های کلراید و تعداد میتوکندری‌ها در بین تیمارهای مختلف طی دوره پانزده روزه سازگاری مطالعه گردید. 

کلیدواژه‌ها