بررسی ژنتیکی لاک پشت منقار عقابی (Eretmochelys imbricata) جزایر هنگام، هرمز و نخیلو در خلیج فارس با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه علوم دریایی، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران، صندوق پستی: 46817

چکیده

 لاک‌ پشت منقار عقابی از جمله آبزیانی است که از سال 1970 در لیست قرمز IUCN قرار گرفته است و در سواحل شنی جزایر شمالی خلیج فارس تخم‌گذاری می‌کند. به منظور بررسی ساختار ژنتیکی این گونه، از مناطق هنگام، هرمز و نخیلو تعداد 90 نمونه‏ (از هر منطقه 30 نمونه) گرفته شد و پس از استخراج DNA، با استفاده از 8 نشانگر ریزماهواره (مارکر میکروساتلایت) پارامترهای آماری مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که کلیه جایگاه ‏ها دارای چند شکلی بوده هم چنین حداکثر و حداقل میانگین تعداد آللی به ترتیب در مناطق هرمز (7/3) و نخیلو (5/3) مشاهده شد و لوکوس‌ها در تمامی مناطق خارج از تعادل هاردی-واینبرگ بودند (0/001>P). میانگین Ho و He به ترتیب 0/35 و 0/69 محاسبه شد و هم چنین میزان Fst اختلاف معنی‌داری را بین جمعیت ‏های لاک پشت منقار عقابی نشان داد که با وجود پایین بودن تنوع ژنتیکی، اما جمعیت‌های مجزا از لحاظ ژنتیکی در جزایر مورد بررسی قابل تشخیص می باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic study of Eretmochelys imbricata populations in the Persian Gulf Islands of Hengam, Hormuz and Nakhiloo, using microsatellite markers

نویسندگان [English]

  • Pargol Ghavam Mostafavi 1
  • Shima Shahnavaz 1
  • Mehrnoush Norouzi 2
  • Seyed Mohammad Reza Fatemi 1
  • Mohammad hasan Shahhosseiny 1
  • Elahe Ghotb Razmjoo 1
1 Department of Marine Science, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Islamic Azad University of Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran, PO Box: 46817
چکیده [English]

Since1970, Hawksbill turtles are listed as Critically Endangered by the International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN). The sandy shores of the Iranian Islands in the Persian Gulf are the nursery grounds of this species. In present study, the genetic population of Eretmochelys imbricata in northern part of the Persian Gulf has been studied. For this purpose 90 samples were collected from Hengam, Hormoz and Nakhiloo islands (30 samples from each island) and were analyzed using microsatellites markers. Allele frequency and specific allele, expected heterozygosity and observed heterozygosity, the Hardy-Weinberg Equilibrium, genetic similarity and genetic distance, Fst and Rst and analysis of Molecular Variance (AMOVA) at 10% confidence level were calculated using the Gen Alex software. The maximum and minimum of allele number in Hormoz and Nakhiloo islands were 7.3 and 5.3 and the average expected and observed heterozygosity were 0.35 and 0.69, respectively. The linkage disequilibrium and deviations from Hardy-Weinberg equilibrium have shown that all loci in three regions have deviations from Hardy-Weinberg equilibrium (P<0.001). These results with highly significant Fst of genotypic differences between these populations support the existence of different genetic populations within the Iranian Islands of the Persian Gulf.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hawksbill turtle
  • Microsatellite
  • Persian Gulf
  • Iran