بررسی ژنتیکی لاک پشت منقار عقابی (Eretmochelys imbricata) جزایر هنگام، هرمز و نخیلو در خلیج فارس با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه علوم دریایی، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران، صندوق پستی: 46817

چکیده

 لاک‌ پشت منقار عقابی از جمله آبزیانی است که از سال 1970 در لیست قرمز IUCN قرار گرفته است و در سواحل شنی جزایر شمالی خلیج فارس تخم‌گذاری می‌کند. به منظور بررسی ساختار ژنتیکی این گونه، از مناطق هنگام، هرمز و نخیلو تعداد 90 نمونه‏ (از هر منطقه 30 نمونه) گرفته شد و پس از استخراج DNA، با استفاده از 8 نشانگر ریزماهواره (مارکر میکروساتلایت) پارامترهای آماری مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که کلیه جایگاه ‏ها دارای چند شکلی بوده هم چنین حداکثر و حداقل میانگین تعداد آللی به ترتیب در مناطق هرمز (7/3) و نخیلو (5/3) مشاهده شد و لوکوس‌ها در تمامی مناطق خارج از تعادل هاردی-واینبرگ بودند (0/001>P). میانگین Ho و He به ترتیب 0/35 و 0/69 محاسبه شد و هم چنین میزان Fst اختلاف معنی‌داری را بین جمعیت ‏های لاک پشت منقار عقابی نشان داد که با وجود پایین بودن تنوع ژنتیکی، اما جمعیت‌های مجزا از لحاظ ژنتیکی در جزایر مورد بررسی قابل تشخیص می باشد. 

کلیدواژه‌ها