بررسی تنوع گونه ای مگس‌های گل (Diptera: Syrphidae) در شهرستان دماوند

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

خانواده سیرفیده از بزرگ ترین خانواده‌های متعلق به راسته دوبالان می‌باشد که با نام های Hoverfly و Flowerfly در دنیا شناخته می‌شوند. این خانواده دارای 3 زیرخانواده، 15 قبیله و حدود 6000 گونه می باشد. مگس‌های گل در فرم بالغ از شهد و گرده گل تغذیه می‌کنند و به دلیل تغذیه برخی از گونه‌ها در دوران لاروی از شته‌ها نقش مهمی در کنترل بیولوژیک ایفا می‌کنند. در مطالعه حاضر، فون مگس‌های گل شهرستان های دماوند طی سال های 89-1388بررسی شد. سپس شاخص‌های اکولوژیک از جمله شاخص‌های تنوع گونه‌ای سیمپسون و شانون- وینر، شاخص‌های یکنواختی سیمپسون، کامارگو و اسمیت- ویلسون، غنای گونه‌ای، واریانس و انحراف معیار استاندارد نیز مورد محاسبه قرار گرفتند. نمونه‌های بالغ مگس‌های گل با استفاده از تور حشره‌گیری جمع‌آوری شدند و پس از اتاله به آزمایشگاه سیستماتیک جانوری دانشگاه شهید بهشتی منتقل شده و توسط کلیدهای شناسایی موجود ;Bi-Bienko, 1988);Stubs & Falk, 1996 ( Sarthou & Speigh, 2008 شناسایی شدند. در نهایت گونه‌های شناسایی شده توسط Dr. Barkalov از کشور روسیه مورد تایید قرار گرفتند. در مجموع 25 گونه از دو زیر خانواده Syrphine و Eristalinae جمع‌آوری شدند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Species diversity survey of flowerflies (Diptera:Syrphidae) in Damavand

نویسندگان [English]

  • Sayed Amir Ahmadian 1
  • Shahrokh Pashaei Rad 2
1 Faculty of Biology Sciences, Islamic Azad University, North Branch, Tehran, Iran
2 Faculty of Biology Sciences, Shahid Beheshty University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Syrphidae family is one of the largest families of Diptera order which known as Hover fly and Flower fly in the world. This family is consist 3 sub families and 15 tribes and about 6000 species. Flower flies in adult stage feed entirely on nectar and pollen and as some species feed on aphids at larval stage, they play important role in biological control. In present study, faunestic investigation was carried out in Damavand, during 2009-2010. Then ecological indices include: Measures of heterogeneity Simpson and Shannon-Winer, measures of evenness Simpson, Camargo and Smith-Wilson, species Richness, Variance and standard deviation were estimated. Adult specimens were collected with sweeping net and collected specimens were transferred to Shahid Beheshti University laboratory, and were identified using keys identification such as:Stubs & Falk,1996; Bi-Bienko, 1988 and Speigh & Sarthou, 2008. Identified species sent to Dr. Barkalov from Russia for confirmation. A totally, 25 species from 2 sub families Syrphinae and Eristalinae were collected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Syrphidae
  • Species diversity
  • Damavand