بررسی و مقایسه تجمع جیوه، کادمیوم و سرب در عضله و کبد ماهی شلج (Aspius vorax) رودخانه کارون در فصل زمستان

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

 فلزات سنگین از آلاینده‌هایی هستند که در اکوسیستم‌های آبی مشکلات بسیاری را برای آبزیان و در نهایت برای انسان ایجاد می‌کنند. در سال های اخیر با توجه به پیشرفت صنایع در مجاورت رودخانه کارون، ورود آلودگی‌های متعدد از جمله فلزات سنگین در بازه شهر اهواز افزایش یافته است. این تحقیق در زمستان 1389 به منظور بررسی و مقایسه تجمع فلزات سنگین جیوه، کادمیوم و سرب در عضله و کبد ماهی شلج (Aspius vorax) در رودخانه کارون انجام شد. 18 نمونه ماهی در فصل زمستان از یک ایستگاه (پل ششم اهواز) تهیه شد. سنجش فلزات سنگین به روش جذب اتمی به کمک دستگاه Perkin Elmer 4100 صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS17 و به کمک آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) انجام شد. بالاترین میزان تجمع فلزات جیوه، کادمیوم و سرب 0/85±21/50، 2/27±127/73 و 7/51±238/26 میکروگرم بر کیلوگرم وزن خشک بود. تجمع فلزات جیوه، سرب و کادمیوم در اندام‌های عضله و کبد ماهی شلج اختلاف معنی‌داری داشت (P<0/05). در این تحقیق میزان جیوه، کادمیوم و سرب در مقایسه با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی و سازمان غذا و داروی امریکا پایین‌تر بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and comparison of Hg, Cd and Pb accumulation in the muscle and liver tissues of Aspius vorax in Karoon River,in winter season

نویسندگان [English]

  • Mohammad Velayatzadeh 1
  • Sara Abdollahi 2
1 Young Researchers Club, Islamic Azad University, Ahvaz Branch
2 Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University, Ahvaz Branch
چکیده [English]

The heavy metals are kind of the pollutants which created too much problems in aquatic ecosystems for both aquatics and human. A comparative study was conducted on concentration of heavy metals Hg, Cd and Pb in the muscle and liver tissues of Aspius vorax of Karoon River in winter 2011. Eighteen samples were taken in station one (Ahwaz six Bridge). Metals were extracted from the tissues using wet Digestion method and concentration of the heavy metals was measured by Atomic Absorption Spectrophotometer Perkin Elmer 4100. Data were analyzed with SPSS17 software in terms of one-way (ANOVA) test. The highest concentration of Hg, Cd, and Pb was 21.50±0.85, 127.73±2.27 and 238.26±7.51µg/Kg/wd, respectively. Accumulation of Hg, Cd and Pb in the muscle and liver of Aspius vorax were significant different (P<0.05). In this study, compare to WHO and FDA standards, concentration of Hg, Cd and Pb was lower.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aspius vorax
  • Heavy metals
  • Muscle
  • Liver
  • Karoon River