بررسی و مقایسه تجمع جیوه، کادمیوم و سرب در عضله و کبد ماهی شلج (Aspius vorax) رودخانه کارون در فصل زمستان

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

 فلزات سنگین از آلاینده‌هایی هستند که در اکوسیستم‌های آبی مشکلات بسیاری را برای آبزیان و در نهایت برای انسان ایجاد می‌کنند. در سال های اخیر با توجه به پیشرفت صنایع در مجاورت رودخانه کارون، ورود آلودگی‌های متعدد از جمله فلزات سنگین در بازه شهر اهواز افزایش یافته است. این تحقیق در زمستان 1389 به منظور بررسی و مقایسه تجمع فلزات سنگین جیوه، کادمیوم و سرب در عضله و کبد ماهی شلج (Aspius vorax) در رودخانه کارون انجام شد. 18 نمونه ماهی در فصل زمستان از یک ایستگاه (پل ششم اهواز) تهیه شد. سنجش فلزات سنگین به روش جذب اتمی به کمک دستگاه Perkin Elmer 4100 صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS17 و به کمک آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) انجام شد. بالاترین میزان تجمع فلزات جیوه، کادمیوم و سرب 0/85±21/50، 2/27±127/73 و 7/51±238/26 میکروگرم بر کیلوگرم وزن خشک بود. تجمع فلزات جیوه، سرب و کادمیوم در اندام‌های عضله و کبد ماهی شلج اختلاف معنی‌داری داشت (P<0/05). در این تحقیق میزان جیوه، کادمیوم و سرب در مقایسه با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی و سازمان غذا و داروی امریکا پایین‌تر بود. 

کلیدواژه‌ها