برآورد پارامترهای زیستی کیلکای آنچوی (Clupeonella engrauliforms Borodin, 1904 ) در حوضه جنوبی دریای خزر

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، ایران

چکیده

مطالعه حاضر طی سال های 1386-1385 انجام شد. نمونه برداری در سواحل جنوبی دریای خزر از مهر ماه 1385 تا شهریور 1386 در دو بندر انزلی و بابلسر صورت گرفت. در طول دوره بررسی 546 نمونه ماهی زیست سنجی و با استفاده از اتولیت های ساجیتا، 221 ماهی هم تعیین سن شدند. میانگین طول و سن به ترتیب 6/9±117/8 میلی متر و 4/5 سال بود و بیش از 80 درصد ترکیب سنی را ماهیان 4 و 5 ساله تشکیل دادند. طول بی نهایت برابر با 147/45=L میلی متر و سن در شرایط نخستین هم برابر با 1/73- =to محاسبه شد. الگوی رشد (2/56=b) در این گونه از نوع آلومتریک منفی بود (P<0/05). ضریب رشد در کیلکای آنچوی 0/245=K در سال محاسبه شد. آزمون مونرو نشان داد که میزان f' برابر با 3/73= f' است. مرگ و میر کل و طبیعی به ترتیب برابر 1/067=Z و 0/503 =M در سال برآورد شد. میزان مرگ و میر صیادی هم معادل 0/564=F در سال بود. برای شناخت بهتر وضعیت این ماهیان پایش مداوم وضعیت ذخایر آن و بررسی در کل دریای خزر با همکاری سایر کشورهای حاشیه دریای خزر، می تواند قدمی موثر باشد 

کلیدواژه‌ها