برآورد پارامترهای زیستی کیلکای آنچوی (Clupeonella engrauliforms Borodin, 1904 ) در حوضه جنوبی دریای خزر

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، ایران

چکیده

مطالعه حاضر طی سال های 1386-1385 انجام شد. نمونه برداری در سواحل جنوبی دریای خزر از مهر ماه 1385 تا شهریور 1386 در دو بندر انزلی و بابلسر صورت گرفت. در طول دوره بررسی 546 نمونه ماهی زیست سنجی و با استفاده از اتولیت های ساجیتا، 221 ماهی هم تعیین سن شدند. میانگین طول و سن به ترتیب 6/9±117/8 میلی متر و 4/5 سال بود و بیش از 80 درصد ترکیب سنی را ماهیان 4 و 5 ساله تشکیل دادند. طول بی نهایت برابر با 147/45=L میلی متر و سن در شرایط نخستین هم برابر با 1/73- =to محاسبه شد. الگوی رشد (2/56=b) در این گونه از نوع آلومتریک منفی بود (P<0/05). ضریب رشد در کیلکای آنچوی 0/245=K در سال محاسبه شد. آزمون مونرو نشان داد که میزان f' برابر با 3/73= f' است. مرگ و میر کل و طبیعی به ترتیب برابر 1/067=Z و 0/503 =M در سال برآورد شد. میزان مرگ و میر صیادی هم معادل 0/564=F در سال بود. برای شناخت بهتر وضعیت این ماهیان پایش مداوم وضعیت ذخایر آن و بررسی در کل دریای خزر با همکاری سایر کشورهای حاشیه دریای خزر، می تواند قدمی موثر باشد 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of biological parameters of anchovy kilka Clupeonella engrauliformis (Borodin, 1904) in the south Caspian basin

نویسندگان [English]

  • Farokh Parafkandeh Haghighi
  • Farhad Kaymaram
National Institute of Fisheries Research, Tehran, Iran
چکیده [English]

Kilka as pelagic fish feeds the planktons, has an important role in the food chain of the Caspian Sea. Since the population parameters, are important to set sustainable fisheries. Sampling on the southern coast of the Caspian Sea was carried out from October 2006 to September 2007 in Bandar Anzali and Babolsar. During the study period, 546 samples were measured and weighed and 221 fish were aged by using sagitta otoliths. The results showed that the mean length and age of anchovy kilka were 117.8±6.9mm and 4.5 years respectively and over 80 percent of the samples were composed of 4 and 5 years old classes. Infinity length (L∞) calculated. 147.45mm and age at zero length (to) equaled -1.73. b parameter in length–weight relationship was estimated 2.56 which showed negative alometric growth pattern (P<0.05). Growth coefficient (K) using the Ford–Walford plot was 0.245 per year and total mortality coefficient (Z) was estimated 1.067 per year. Natural mortality rate was M=0.503 per year and fishing mortality equaled to F=0.564 per years.Continuously monitoring the stocks of anchovy in the Caspian Sea could be effective step in understanding their condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth
  • Age
  • Mnemiopsis leidyi
  • Anchovy kilka
  • Caspian Sea