سن و پارامترهای رشد ماهی سفید (Rutilus frisii kutumKamenski , 1901) در دریای خزر(استان مازندران )

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، صندوق پستی: 181- 19735

2 پژوهشکده اکولوژی دریایی خزر، ساری، ایران

چکیده

  هدف از این تحقیق بررسی پارامتر های رشد و شاخص های بیولوژیک ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) می باشد. این تحقیق بر اساس طرح ارزیابی ذخایر ماهیان استخوانی در سواحل مازندران (محدوده شهرستان ساری تا محمود آباد ) به صورت نمونه برداری تصادفی از ماهیان صید شده توسط پره های ساحلی انجام شد. طول چنگالی ماهیان با دقت 1 میلی متر و وزن ماهیان با دقت 1 گرم اندازه گیری گردید . طول چنگالی مجموع 1096 عدد ماهی سفید نمونه برداری شده بین 54/4- 13/2 سانتی متر بود. نتایج حاصله نشان داد که میانگین طول کل ماهیان 5/75±39/03 سانتی متر و میانگین وزن کل ماهیان 379/5±815/8 گرم بود. میانگین طول در ماه های مختلف سال متفاوت بود و از 6/22 ±39/1 به 5/55 ±39/4 سانتی متر افزایش پیدا کرد . بیش ترین درصد ماهی ها مربوط به گروه سنی 4 ساله و. شاخص های رشد t0 ،k و L این گونه به ترتیب 0/24، 0/16- در سال و 58 سانتی متر اندازه گیری شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Age and growth parameters of Rutilus frisii kutum (Kamenski, 1901) in the Caspian Sea (Mazandaran province)

نویسندگان [English]

  • Haiva Hoseini 1
  • Parisa Nejatkhah Manavi 1
  • Hassan Fazli 2
1 Faculty of of Marine Science and Technology, Islamic Azad University North Tehran Branch, P.O.Box: 19735-181, Tehran, Iran
2 Caspian Marine Ecology Research Institute, Sari, Iran
چکیده [English]

The goal of this research was to study the growth parameters and biological indicators of Rutilus frisii kutum and has been done at the base of random collecting of fishes at Mazandaran coastal waters (Sari to Mahmodabad) and fish sampling was carried out by beach seine. Fork length, mean length and total weight of 1096 sampled fish were determined. The fork lengths (FL) were between 13.2 and 54.4cm.The results showed that, the mean length and weight of fishes were 39.03±5.75cm and 815.8±379.5g, respectively. The length average was different between periods of study and increased from 34.6 to 45.4. Most of fishes were in age 4andgrowth parameters were estimated as L∞ = 58 cm, K = 0.24 year, t = -.016 year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rutilus frisii kutum
  • Age
  • Growth
  • Weight
  • Fork length
  • Caspian Sea