سن و پارامترهای رشد ماهی سفید (Rutilus frisii kutumKamenski , 1901) در دریای خزر(استان مازندران )

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، صندوق پستی: 181- 19735

2 پژوهشکده اکولوژی دریایی خزر، ساری، ایران

چکیده

  هدف از این تحقیق بررسی پارامتر های رشد و شاخص های بیولوژیک ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) می باشد. این تحقیق بر اساس طرح ارزیابی ذخایر ماهیان استخوانی در سواحل مازندران (محدوده شهرستان ساری تا محمود آباد ) به صورت نمونه برداری تصادفی از ماهیان صید شده توسط پره های ساحلی انجام شد. طول چنگالی ماهیان با دقت 1 میلی متر و وزن ماهیان با دقت 1 گرم اندازه گیری گردید . طول چنگالی مجموع 1096 عدد ماهی سفید نمونه برداری شده بین 54/4- 13/2 سانتی متر بود. نتایج حاصله نشان داد که میانگین طول کل ماهیان 5/75±39/03 سانتی متر و میانگین وزن کل ماهیان 379/5±815/8 گرم بود. میانگین طول در ماه های مختلف سال متفاوت بود و از 6/22 ±39/1 به 5/55 ±39/4 سانتی متر افزایش پیدا کرد . بیش ترین درصد ماهی ها مربوط به گروه سنی 4 ساله و. شاخص های رشد t0 ،k و L این گونه به ترتیب 0/24، 0/16- در سال و 58 سانتی متر اندازه گیری شد. 

کلیدواژه‌ها