بررسی ساختار ژنتیکی سنجاب بلوچی ایران (Funambulus pennantii) با استفاده از آنالیز ریزماهواره

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا، ایران

2 گروه ژنتیک و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده

 به ‏منظور مطالعه ساختار ژنتیکی سنجاب بلوچی، پس از صید 50 نمونه از آن، نمونه ‏برداری و استخراجDNA از تار مو، از 7 نشانگر ریزماهواره‌ استفاده گردید. پس از تکثیر جایگاه ‏ها به وسیله تکنیک PCR و تعیین ژنوتیپ، با استفاده از نرم ‏افزار، آنالیزهای مربوطه انجام شد. در این تحقیق از بین نشانگرهای مورد مطالعه، جایگاه‌ Thu 50 دارای بیش ترین تعداد آلل مشاهده‏شده (3 آلل) و جایگاه‏ Thu 21 دارای کم ترین تعداد آلل (2 آلل) بودند. بیش ترین محتوای اطلاعات چندشکلی در جایگاه Thu 50 نمایان شد. بیش ترین هتروزایگوسیتی مشاهده‌شده و هتروزایگوسیتی مورد انتظار نااُریب نی در جایگاه Thu 50 (به ‏ترتیب 0/250 و 0/559) و کم ترین مقدار پارامترهای مذکور در جایگاه Thu 21 (به ترتیب 0/000 و 0/444) مشاهده گردید. بیش ترین و کم ترین مقدار شاخص شانون نیز به ‏ترتیب در جایگاه‏ های Thu 50 (0/934) و Thu 21 (0/637 دیده شد. در این جمعیت، کلیه جایگاه‌ها در تعادل ‌هاردی-وینبرگ بودند 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic structure of Palm squirrel (Funambulus pennantii) using microsatellite analysis

نویسندگان [English]

  • Siamak Yousefi Siahkalrodi 1
  • Saber Khederzadeh 2
  • Maryam Eidi 1
  • Mona Izadian 1
1 Department of Biology, Faculty of Biological Sciences, Islamic Azad University, Varamin Pishva Branch, Iran
2 Department of Genetic and Biotechnology, Faculty of Biological Sciences,Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Pishva
چکیده [English]

In order to study the genetic structure of Palm squirrel, 50 squirrels were taken using proper traps, sampling and DNA extraction was carried out, using squirrel hair samples and 7 important markers of microsatellite were used. After loci amplifying by PCR and genotyping, statistical analysis for determining different parameters was implemented using statistical softwares. In this research, among the studied loci, Thu 50 locus had the highest number of alleles (3 alleles) and Thu 21 locus (2 alleles) had the least number of alleles. The highest level of Polymorphic information content was observed in Thu 50 locus. Considering the heterozygosity, the highest amount of observed and unbiased expected heterozygosity was detected in Thu 50 locus (0.250 and 0.559) and the amount of observed and unbiased expected heterozygosity were observed in Thu 21 locus (0.000 and 0.444), respectively. The highest and lowest values of Shannon’s index were in Thu 50 (0.934) and Thu 21 (0.637) loci, respectively. In this study, all loci were indicating Hardy-Weinberg equilibrium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Palm Squirrel
  • Genetic structure
  • Polymorphism
  • Microsatellites