تعیین غلظت نیمه کشنده آمونیاک (LC50 96h, N-NH4) در ماهی قره برون (Acipenser persicus) و فیل ماهی (Huso huso) تحت شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسنده

گروه شیلات، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران

چکیده

 به منظورتعیین غلظت نیمه کشنده آمونیاک (N-NH4, 96h) درماهی قره برون و فیل ماهی آزمایشاتی اجرا گردید. که در آن 12 عدد بچه ماهی قره برون با میانگین وزنی 26 گرم (3±26 گرم) و 15 عدد فیل ماهی با میانگین وزنی 46 گرم (5±46) درمعرض غلظت های مختلفی از آمونیاک کل (N-NH4) قرار گرفتند. آزمایشات در دو مرحله و به روش آب ساکن به مدت 96 ساعت اجرا شد. یک گروه به عنوان شاهد درنظر گرفته شد. تحت شرایط ثابت دما و pH غلظت آمونیاک کل (N-NH4) بترتیب برابر 35 و 50 میلی گرم در لیتربرای قره برون و فیل ماهی به دست آمد. با استفاده از شیب خط رگرسیون و منحنی درصد تلفات غلظت نیمه کشنده آمونیاک کل در مدت 96 ساعت به ترتیب برابر با 18/56 و 29/22 برای قره برون و فیل ماهی به دست آمد. نتایج حاصل از آزمایشات اختلاف معنی داری را در بین گروه ها نشان داد (P< 0/05). مطالعات آسیب شناسی بافت های تهیه شده از آبشش ماهیانی که درمعرض غلظت کشنده آمونیاک کل قرار داشتند، بیانگر پرخونی، خونریزی، هیپرپلازی راس رشته های آبششی بود. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد تخریب بافت آبششی در ماهی قره برون نسبت به فیل ماهی از شدت کم تری برخوردار بود. 

کلیدواژه‌ها