تعیین غلظت نیمه کشنده آمونیاک (LC50 96h, N-NH4) در ماهی قره برون (Acipenser persicus) و فیل ماهی (Huso huso) تحت شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسنده

گروه شیلات، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران

چکیده

 به منظورتعیین غلظت نیمه کشنده آمونیاک (N-NH4, 96h) درماهی قره برون و فیل ماهی آزمایشاتی اجرا گردید. که در آن 12 عدد بچه ماهی قره برون با میانگین وزنی 26 گرم (3±26 گرم) و 15 عدد فیل ماهی با میانگین وزنی 46 گرم (5±46) درمعرض غلظت های مختلفی از آمونیاک کل (N-NH4) قرار گرفتند. آزمایشات در دو مرحله و به روش آب ساکن به مدت 96 ساعت اجرا شد. یک گروه به عنوان شاهد درنظر گرفته شد. تحت شرایط ثابت دما و pH غلظت آمونیاک کل (N-NH4) بترتیب برابر 35 و 50 میلی گرم در لیتربرای قره برون و فیل ماهی به دست آمد. با استفاده از شیب خط رگرسیون و منحنی درصد تلفات غلظت نیمه کشنده آمونیاک کل در مدت 96 ساعت به ترتیب برابر با 18/56 و 29/22 برای قره برون و فیل ماهی به دست آمد. نتایج حاصل از آزمایشات اختلاف معنی داری را در بین گروه ها نشان داد (P< 0/05). مطالعات آسیب شناسی بافت های تهیه شده از آبشش ماهیانی که درمعرض غلظت کشنده آمونیاک کل قرار داشتند، بیانگر پرخونی، خونریزی، هیپرپلازی راس رشته های آبششی بود. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد تخریب بافت آبششی در ماهی قره برون نسبت به فیل ماهی از شدت کم تری برخوردار بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of sub-lethal concentration of ammonia (LC50 96h, N-NH4) in Acipenser persicus and Huso huso, invitro

نویسنده [English]

  • Mohamad Farhangi
Department of Fisheries, Gonbadkavus University, Gonbadkavus, Iran
چکیده [English]

The experiments were done to determination of LC50 of ammonia (N-NH4, 96h) to Acipenser persicus and Huso huso. 12 A. persicus and 15 H. huso with average weight of 46±5g were exposed to different concentrations of ammonia salt. A group of fishes considered as control. The experiments were done by static method during 96h. Under of stable condition of temperature and pH, the lethal concentrations of ionized ammonia were 35 and 50mg/l for A. persicus and H. huso, respectively. The LC50 (median lethal concentration) were 18.65 and 29.22mg/l N-NH4 for A. persicus and H. huso, respectively by used of linear regression of mortality percentage to ammonia different concentrations. Results showed that there was significant differences between treatment and control group (P<0.05). Histopathological findings of gills showed that major lesion were hermorrhage, hyperemia, hyperplasia and edem. The results revealed, necrosis of gills were less for Acipenser persicus and Huso huso.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ammonia
  • Histopathological
  • Lethal concentration
  • Acipenser persicus
  • Huso