تعیین مشخصات آشیانه های گنجشک خانگی Passer domesticus در فصل زادآوری در پارک های شهر شوشتر

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان, ایران

چکیده

 تعیین مشخصات آشیانه های گنجشک خانگی Passer domesticus از اسفند ماه 1388 تا بهار 1389 در سه پارک کلاه فرنگی ، شهید خدری و داریون ، شهرستان شوشتر با مساحت های به ترتیب برابر با 4000 ،4500 و 100000 مترمربع که غالبیت پوشش درختی کنار zizphus spinachristi،اکالیپتوس Eucalyptus camaldulensis و برهان Albizia lebbeck دارند. در این تحقیق از مجموع 369 آشیانه، طول، عرض، عمق گودی، طول گودی، وزن، ارتفاع آشیانه تا زمین و قطر درختان، 40 آشیانه اندازه گیری شد.که کمترین طول آشیانه و کم ترین قطر درخت مربوط به پارک داریون (n=16). بیش ترین قطر درخت و وزن آشیانه و ارتفاع آشیانه تا زمین مربوط به پارک شهید خدری (n=15) و کم ترین عرض، عمق گودی، طول گودی، وزن آشیانه و ارتفاع آشیانه تا زمین مربوط به پارک کلاه فرنگی (n=9) می باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Passer domestics nests specifications in breeding season at Shushtar city parks

نویسندگان [English]

  • Azam Yahaghi 1
  • Behrouz Behrouzi-Rad 1
  • Seyed Mehdi Aminnassab 2
  • Reyhaneh Askari 1
1 Department of Environment, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Khatam Alanbia University of Technology Behbahan, Iran
چکیده [English]

Determining the specifications of Passer domesticus nests was implemented from March 2009 to May 2010 in 3 parks which located in Shushtar city namely Kolah Farangi, Shahid Khedri and Darioon with 4000m2, 4.500m2 and 10000m2 areas, respectively. The majority of trees covers in these parks were Zizphus Spinachrist, Eucalyptus Camaldulensis, and Albizia Lebbeck. In this study, from 369 nests, 40 were measured in terms of nest length, width, depth, depth length, weight, height to ground and tree diameter. The results showed that the lowest length in nests and tree diameter were in Darioon park (n=16), the highest tree diameter, nest weight, and nest height to the ground were in Shahid Khedri park (n=15), and the lowest width, depth, depth length, weight and height to the ground were in Kolah Farangi park (n=9).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Passer Domesticus
  • Specifications of nests
  • Shushtar city parks