تعیین مشخصات آشیانه های گنجشک خانگی Passer domesticus در فصل زادآوری در پارک های شهر شوشتر

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان, ایران

چکیده

 تعیین مشخصات آشیانه های گنجشک خانگی Passer domesticus از اسفند ماه 1388 تا بهار 1389 در سه پارک کلاه فرنگی ، شهید خدری و داریون ، شهرستان شوشتر با مساحت های به ترتیب برابر با 4000 ،4500 و 100000 مترمربع که غالبیت پوشش درختی کنار zizphus spinachristi،اکالیپتوس Eucalyptus camaldulensis و برهان Albizia lebbeck دارند. در این تحقیق از مجموع 369 آشیانه، طول، عرض، عمق گودی، طول گودی، وزن، ارتفاع آشیانه تا زمین و قطر درختان، 40 آشیانه اندازه گیری شد.که کمترین طول آشیانه و کم ترین قطر درخت مربوط به پارک داریون (n=16). بیش ترین قطر درخت و وزن آشیانه و ارتفاع آشیانه تا زمین مربوط به پارک شهید خدری (n=15) و کم ترین عرض، عمق گودی، طول گودی، وزن آشیانه و ارتفاع آشیانه تا زمین مربوط به پارک کلاه فرنگی (n=9) می باشد. 

کلیدواژه‌ها