گزارش جدید سه گونه مگس های گل (Diptera: Syrphidae)

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها