بررسی برخی از ویژگی های خونی در سنجاب بلوچی (Funambulus pennantii)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا ، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر ثبت اطلاعات برخی از ویژگی های خونی در سنجاب بلوچی با نام علمی Funambulus pennantii که یکی از گونه های جانوری منحصر به فرد در ایران (استان سیستان و بلوچستان) به شمار می آید، طی یک بررسی یک ساله، از بهمن ۱۳۸۶ تا بهمن ۱۳۸۷ در استان سیستان و بلوچستان انجام شد. اطلاعات مربوط به گونه و زیست سنجی آن از طریق گرفتن یا صید توسط دام یا تله گذاری انجام پذیرفت. در طول عملیات میدانی جمعا ۴۰ نمونه صید شد (۲۳ نر و ۱۷ ماده) که بدون هر گونه نشانه ای از بیماری بودند. بررسی های آماری انجام شده، نشان داد که (میانگین ± انحراف معیار) عبارت بود از: میزان نوتروفیل برابر با 11/51±61/46، میزان لنفوسیت برابر 11/65±36/91، میزان منوسیت 1±3، میزان ائوزینوفیل 0/81±1/67، تعداد گلبول های قرمز lμ/×۱۰۶)0/58±6/2) و تعداد گلبول های سفید (lμ/۱۰۳)1/25±5/5×) بود. سپس تفاوت میانگین صفات خونی بین دو جنس با استفاده از آزمون t مورد بررسی آماری قرار گرفت و نتایج حاکی از عدم معنی دار بودن تفاوت کلیه صفات خونی بین دو جنس از نظر آماری بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some characteristics of blood in the Baluchi Squirrel (Funambulus pennantii)

نویسندگان [English]

  • Mona Izadian 1
  • Behrouz Abbaszadeh 2
1 Department of Biology, Faculty of Biological Sciences, Islamic Azad University, Varamin Pishva Branch, Iran
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Varamin Pishva Branch, Iran
چکیده [English]

In this study, Species data recording blood characteristics of Baluchi Squirrel, as one of the unique species in Iran (Sistan-Balouchestan province) were conducted from Feb. 2008 to Feb. 2009. In addition to monitor, forty samples were caught by catch or trapped (23 male and 17 female) that had not signs of disease. Statistical analysis showed that (mean ±SD) were: the amount of neutrophils 61.64±11.51, Lymphocyte 36.91±11.65, monocytes 3.00±1.00, eosinophils 1.67±0.81, RBC count 6.20±0.58 (×106µ/l), WBC 5.5±1.25 (×103µ/l). Average difference between the sexes blood characteristics using t-test showed no significant differences between the two sexes in all the traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Squirrel Baluchi
  • Funambulus pennantii
  • Blood characteristics