بررسی تغییرات شاخص های تنوع زیستی پرندگان در پارک ها و فضاهای سبز شهر اهواز

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، اهواز، ایران

2 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

پرندگان به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده پارک های شهری دارای اهمیت می باشند. به همین دلیل پرندگان 9 پارک شهر اهواز در دو فصل زمستان 1388 و بهار 1389 شناسایی شدند. در این پارک ها، 92 گونه متعلق به 31 خانواده و 9 راسته از پرندگان حضور داشتند. بیش ترین تنوع گونه ای شانون وینر (3/78) در فصل زمستان در پارک دولت بود که می تواند نشان دهنده شرایط متعادل در محیط باشد. بیش ترین غنای گونه ای مارگالف (6/07) نیز در زمستان در پارک دولت مشاهده شد. بیش ترین یکنواختی گونه ای هیل (0/84) در فصل زمستان در پارک شهروند بود که نشان دهنده پخش یکنواخت گونه ها در این پارک می باشد و کم ترین میزان یکنواختی گونه ای هیل (0/45) در فصل بهار در پارک دولت مشاهده شد. نتایج آنالیز واریانس دوطرفه نشان داد که بین فصول زمستان و بهار از نظر شاخص غنای گونه ای منهینیک و شاخص یکنواختی گونه ای هیل و سمیپسون تفاوت معنی دار وجود داشت. 9 پارک نیز براساس آزمون دانکن به احتمال 95 درصد از نظر شاخص های یکنواختی گونه ای تفاوت معنی دار داشتند که این امر نشان دهنده شرایط غیریکسان در بین مناطق مورد مطالعه و تفاوت در نظام های مدیریتی این پارک ها می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of biodiversity indicators changes of birds on Ahwaz green spaces

نویسندگان [English]

  • Reihaneh Askari 1
  • Behrouz Behrouzi Rad 1
  • olyagholi Khalilipour 2
  • Azam Yahaghi 1
1 Department of Environment, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Ahvaz, Iran
2 Khorramshahr University of Marine Science and Technology
چکیده [English]

The birds are one of the important elements of urban parks. We identified the birds of green spaces in 9 main parks during winter and spring 2010. In these parks, there were 92 species belonging to 31 families and 9 orders. The most Shannon Wiener diversity species (3.78) was in winter in Dolat Park which showed a stable condition in this park. The most Margalef species aboundance (6.07) was in winter and in the same park. The utmost Hill species evenness (0.84) was in winter in Shahrvand Park which showing even distribution of species, and the least Hill species eveness (0.45) was in spring in Dolat Park. The two-ways ANOVA results showed there were significant differences between winter and spring seasons in Menhinich Index and Simpson and Hill Indexes for species aboundance. According to Duncen test in chance of 95% there were significant differences in evenness species point of view in these 9 parks and results showed condition was not even between studied areas and also there were differences in parks systems management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biodiversity indicators
  • Birds
  • Parks
  • Ahwaz