بررسی اثر جلبک دونالی یلا (Dunaliella salina) بر تغییرات رنگ پوست در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی, دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال, ایران

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 15745-133

چکیده

هدف از این تحقیق، تعیین میزان غلظت بتاکاروتن و تاثیر جلبک دونالی یلا (Dunaliella salina) بر تغییرات رنگ پوست ماهیان قزل آلای رنگین کمان می باشد. ماهی ها در ۵ تیمار با تراکم جلبک دونالی یلا خالص با سطوح صفر (شاهد)، ۵، ۷، ۹ و ۱۱ گرم در کیلوگرم غذا به مدت ۳ ماه تغذیه و در انتهای ماه سوم ۱۰ نمونه بطور تصادفی برداشت شد و پس از نمونه گیری از پوست قسمت بالای خط جانبی، حد فاصل باله پشتی و مخرجی به آزمایشگاه دانشکده شیمی انتقال یافتند و پوست ماهیان از نظر رنگ مورد سنجش اسپکتوفتومتری قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی نشان دهنده تاثیر جلبک دونالی یلا بر رنگ پوست ماهیان قزل آلای رنگین کمان بود، به طوری که غلظت رنگدانه بتاکاروتن با افزایش مقدار جلبک دونالی یلا و زیاد شدن وزن افزایش یافت و وزن نهایی در تیمار ۴ بطور معنی داری بیش تر از سایر تیمارها بود و با تیمار ۱ دارای اختلاف آماری معنی داری بود (0/05>P). لازم به ذکر است که بیش ترین غلظت رنگدانه بتاکاروتن در تیمار ۴ مشاهده گردید و این نشان دهنده رایطه مستقیم بین افزایش وزن با افزایش غلظت بتاکاروتن در پوست می باشد. توجه به نتایج حاضر نشان می دهد که در بازه صفر تا ۱۱ گرم در کیلوگرم از وزن خشک جلبک، بالاترین مقدار ذخیره سازی بتاکاروتن در پوست، در تیمار ۴ مشاهده شد که به طور معنی داری بیش تر از سایر تیمارها بود. نتایج آزمایش نشان داد که بتاکاروتن طبیعی این جلبک باعث افزایش رنگدانه در پوست ماهیان قزل آلای رنگین کمان می شود.

کلیدواژه‌ها