بررسی اثر جلبک دونالی یلا (Dunaliella salina) بر تغییرات رنگ پوست در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی, دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال, ایران

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 15745-133

چکیده

هدف از این تحقیق، تعیین میزان غلظت بتاکاروتن و تاثیر جلبک دونالی یلا (Dunaliella salina) بر تغییرات رنگ پوست ماهیان قزل آلای رنگین کمان می باشد. ماهی ها در ۵ تیمار با تراکم جلبک دونالی یلا خالص با سطوح صفر (شاهد)، ۵، ۷، ۹ و ۱۱ گرم در کیلوگرم غذا به مدت ۳ ماه تغذیه و در انتهای ماه سوم ۱۰ نمونه بطور تصادفی برداشت شد و پس از نمونه گیری از پوست قسمت بالای خط جانبی، حد فاصل باله پشتی و مخرجی به آزمایشگاه دانشکده شیمی انتقال یافتند و پوست ماهیان از نظر رنگ مورد سنجش اسپکتوفتومتری قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی نشان دهنده تاثیر جلبک دونالی یلا بر رنگ پوست ماهیان قزل آلای رنگین کمان بود، به طوری که غلظت رنگدانه بتاکاروتن با افزایش مقدار جلبک دونالی یلا و زیاد شدن وزن افزایش یافت و وزن نهایی در تیمار ۴ بطور معنی داری بیش تر از سایر تیمارها بود و با تیمار ۱ دارای اختلاف آماری معنی داری بود (0/05>P). لازم به ذکر است که بیش ترین غلظت رنگدانه بتاکاروتن در تیمار ۴ مشاهده گردید و این نشان دهنده رایطه مستقیم بین افزایش وزن با افزایش غلظت بتاکاروتن در پوست می باشد. توجه به نتایج حاضر نشان می دهد که در بازه صفر تا ۱۱ گرم در کیلوگرم از وزن خشک جلبک، بالاترین مقدار ذخیره سازی بتاکاروتن در پوست، در تیمار ۴ مشاهده شد که به طور معنی داری بیش تر از سایر تیمارها بود. نتایج آزمایش نشان داد که بتاکاروتن طبیعی این جلبک باعث افزایش رنگدانه در پوست ماهیان قزل آلای رنگین کمان می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Dunaliella algae (Dunaliella salina) on different color skin in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Hossein Emadi 1
  • Parisa Amaninejad 1
  • Mozhgan Emtyazjoo 1
  • Homyoun Hhosseinzadeh 2
1 Islamic Azad University, Faculty of Marine Science and Technology, North Tehran Branch, Iran
2 Iranian Fisheries Science Research Institute, tehran, post box: 133- 15745
چکیده [English]

This study was conducted to measure density of β-carotene and the effects of Dunaliella algae on color skin changes of the rainbow trout. Rainbow trout were separated in five equal groups and were fed for three months with diets containing 0, 5, 7, 9 and 11g of pure dried Dunaliella in each kilogram of food, respectively. Skin samples were taken from 10 random collected fish, at the end of third months of culture and after sampling from high part of lateral line, between dorsal and anal fin, the samples send to the laboratory to measure skin factors. The colors of fish skin measured by spctophotometri.Results indicated that by increasing of Dunaliella aglae and growing weight, the density of β-carotene was also increased. Treatment 4 had highest effect on growing weight of fish and had significantly difference with other treatment, especially with treatment 1 (P<0.05). Results also showed that increasing skin of treatment 4 had highest reserving of β-carotene in skin, within the limits of 0 to 11 and Dunaliella aglae containing β-carotene, has favorable effects on increasing skin color of rainbow trout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dunaliella microalgae
  • Dunaliella salina
  • Rainbow trout
  • β-carotene