مطالعه فیلوژنتیک جمعیت گوسفند وحشی (Ovis orientalis) در منطقه تنگ صیاد و کرایی

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد ورامین-پیشوا

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا، ایران

چکیده

در تحقیق حاضر مطالعه فیلوژنتیک جمعیت گوسفند وحشی تنگ صیاد (استان چهارمحال و بختیاری) وکرایی (استان خوزستان) با استفاده از ۵ نشانگر ریزماهواره ای (OARAE۱۲۹،LSCV۳۸،MCMA۲،MCM۶۳،BM۶۴۴۴) در سال ۱۳۸۸ به مدت یک سال انجام شد. واکنش هایPCR برای تمامی ۵ نشانگر مورد مطالعه به خوبی انجام و هر نشانگر مورد بررسی قرار گرفت. در جمعیت گوسفند وحشی دو منطقه مورد مطالعه، نشانگرهای MCM۶۳، LSCV۳۸، OARAE۱۲۹ انحراف بسیار معنی داری را از تعادل هاردی- واینبرگ نشان دادند و ۶۰ درصد جایگاه ها پلی مورف که شامل ۳ نشانگر LSCV۳۸، MCM۶۳، OARAE۱۲۹ می باشد و۲ نشانگر BM۶۴۴۴، MCMA۲ مونومورف بودند. پایین بودن میانگین تعداد آلل به ازای هر جایگاه (1/6 آلل) نشان دهنده پایین بودن سطح تنوع ژنتیکی در گوسفندان وحشی مورد نظر می باشد. برای محاسبه فاصله ژنتیکی بین دو جمعیت گوسفند وحشی از Nieشاخص (۱۹۸۷ و ۱۹۷۲) استفاده گردید که براساس آن جمعیت گوسفند وحشی منطقه تنگ صیاد و کرایی دارای تشابه ژنتیکی بالایی (0/9615) و (0/9771) و فاصله ژنتیکی پایینی (0/0392) و (0/0232) داشتند. وجود سطح متوسط هتروزایگوسیته مشاهده شده نیز نشا ن دهنده خطری است که آینده و بقای این حیوان وحشی را تهدید می کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A phylogenetic study of Tangsayad and Karayi wild sheep (Ovis orientalis) populations

نویسندگان [English]

  • Kavan Nikdel 1
  • Siamak Yousefi Siahkalroodi 2
  • Qobad Asgari Jafarabadi 1
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Varamin-Pishva
2 Department of Biology, Faculty of Biological Sciences, Islamic Azad University, Varamin Pishva Branch, Iran
چکیده [English]

The phylogenetic study of Tangsayad and Kerayi wild sheep populations was conducted by using 5 microsatellite markers (BM6444, MCM63, MCMA2, LSCV38, and OARAE129). The PCR responses for all 5 markers were done truly and each marker was checked. The OARAE129, LSCV38, MCM63 markers showed a meaningful deviation from Hardy-Weinberg equilibrium in wild sheep populations, and 60% of Poly Morf locus which contains 3 LSCV38, MCM63, OARAE129 markers, and the two MCMA2 and BM6444 markers were Mono Morf. Low average of Allel for any locus (1.6 Allel) showed the low genetic diversity of wild sheep. Nie (1972, 1978) indicators were used to obtain the genetic distance between two wild sheep populations, which showed the high genetic similarity (0.9615) and (0.9771) and low genetic distance (0.0392) and (0.0232) in Tangsayad and Karayi wild sheep populations. Observing the average heterozygosity showed that life and the future of these animals are in danger.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wild sheep
  • Microsatellite markers
  • Genetic diversity
  • Heterozygosity
  • Genetic distance