بررسی تنوع گونه ای و فراوانی خانواده سگ ماهیان (Balitoridae) در منابع آبی استان مرکزی

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش, تهران، ایران,

2 دانشگاه آزاد اسلامی, دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال, ایران

چکیده

شناسایی، تنوع گونه ای و فراوانی خانواده سگ ماهیان درمنابع آبی استان مرکزی طی سال های 85-1383 انجام گردید. برای این منظور 19 ایستگاه انتخاب و سپس ماهیان توسط وسایل مختلف صید مانند ساچوک و دستگاه صید الکتریکی هر ماه صید شدند و به آزمایشگاه شرکت مهندسین شیل آمایش منتقل و مورد شناسایی قرار گرفتند. هدف از بررسی شناسایی جنس و گونه ای سگ ماهیان، پراکنش زمانی و مکانی و فراوانی در این منطقه بود. نتایج این بررسی نشان داد که 3 جنس و 3 گونه، متعلق به خانواده سگ ماهیان از رده ماهیان استخوانی (Osteichthyes) در منابع آبی این استان زیست می کنند. گونه Paracobitis malapterus با 51/85 درصد فراوانی بیش ترین تنوع گونه ای و گونه Nemachelius barbatulus با 14/81 درصد فراوانی کم ترین تنوع گونه ای را در ایستگاه های مورد مطالعه داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of species diversity and abundance of fish dog family (Balitoridae) in the water resources of Markazi province

نویسندگان [English]

  • Mona Izadian 1
  • Roxana Fallahi 2
1 Shil Amayash Consultants Engineering Co. P.O.Box: 15175-583 Tehran, Iran
2 Islamic Azad University, Faculty of Marine Science and Technology, North Tehran Branch, Iran
چکیده [English]

Identification، species diversity and abundance of fishes in the family dog water resources in Markazi province was conducted during the years 2004-2006. For this purpose، 19 stations were chosen and then fish caught by Sajook and electric fishing device. The fishes sent to laboratory and then were identified. The aim of species and genus identification of fish dog was to find time، frequency distribution in this region. The results showed that the three genera and three species of fish belonging to the dog fish family from bony fishes order (Osteichthyes) live in the water resources of this province. Paracobitis malapterus with 51. 85% frequency was the most frequency and Nemachelius barbatulus with 14. 81% had the lowest frequency in the studied stations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bony fishes
  • Balitoridae
  • Markazi province
  • Iran