بررسی برخی شاخص های سیتولوژیک خون تمساح مردابی (Crocodylus palustris) در فصول مختلف استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا ، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا، ایران

3 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, ایران

چکیده

تمساح مردابی با نام علمی Crocodylus palustris، بزرگ ترین خزنده بومی ایران محسوب می شود. مطالعه شاخص های سیتولوژیک خون تمساح مردابی C. palustris در فصول مختلف طی یک بررسی یک ساله (از تابستان سال 1387 تا بهار 1388) در منطقه درگس از شهرستان چابهار انجام گرفت. تمام تمساح های مورد مطالعه در اسارت بودند ولی از محیط طبیعی شامل نور و آب کافی بهره مند بودند و از سلامتی آن ها طی معاینات معمول اطمینان حاصل شد. جیره تمساح ها شامل تکه های گوشت مرغ و اردک بود که به صورت آزاد در اختیار آن ها قرار می گرفت. به این منظور، از 12 تمساح مردابی به صورت فصلی نمونه گیری به عمل آمد. در مرحله بعد، برخی از شاخص های سیتولوژیکی خون اندازه گیری شدند که میانگین آن ها شامل هماتوکریت (22/83 درصد)، تعداد گلبول قرمز ((میلی متر/106×) 0/83)، تعداد گلبول سفید ((میلی متر/103×) 16/17)، تعداد پلاکت ها ((میلی متر/103×) 175/83) و هم چنین شمارش افتراقی سلول ها شامل هتروفیل (39/38 درصد)، لنفوسیت ها (46/25 درصد)، آزروفیل (9/16 درصد)، نوتروفیل باند (2/00 درصد)، ائوزینوفیل (4/00 درصد) و منوسیت (2/25 درصد) بود. با توجه به این که خونگیری به صورت فصلی انجام شد مشخص گردید که میزان شاخص های سیتولوژیک خون اندازه گیری شده در فصول مختلف در سطح 5 درصد تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of cytological parameters of Mugger crocodiles (Crocodylus palustris) different seasons in Sistan & Bluchestan province

نویسندگان [English]

  • Behrouz Abbaszadeh 1
  • Siamak Yousefi Siahkalroodi 2
  • Mahmoud Bahmani 3
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Varamin Pishva Branch, Iran
2 Department of Biology, Faculty of Biological Sciences, Islamic Azad University, Varamin Pishva Branch, Iran
3 Iranian Fisheries Research Organization, P.O.Box: 14155-6116 Tehran, Iran
چکیده [English]

Swamp crocodile، (Crocodylus palustris) is the biggest reptile native species of Iran. The study of cytological parameters of C. palustris’s blood was performed in different seasons of Sistan & Baluchestan province in a yearlong survey beginning in summer 2008 till the spring 2009 in environment guard station of Dargas located in Dargas Village of Chabahar County. All studied crocodiles have been imprisoned، benefiting from their natural environment''s natural light and sufficient water and their health have been assured by usual examines. The crocodiles'' ration included chicken and duck meat slices which were freely put at their disposal. Sampling were done from C. palustris seasonally (n=12). Blood cytological parameters were included hematocrite (22. 83%)، RBC (0. 83 ×106/ml)، WBC (16. 17 ×10³/ml)، and Reticulocytes (175. 83×10³/ml). Also، the separate count of cellules included as Hetrophils (39. 38%)، Lymphocytes (46. 25%)، Azurophils (9. 16%)، Neutrophil bands (2. 00%)، Eosinophils (4. 0%) and Monocytes (2. 25%). Since the blood taking was done seasonally، it was specified that the rate of blood''s cytological indicators measured in different seasons have no significant difference in 5% level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood's cytological parameters
  • Crocodylus Palustris
  • Mugger crocodiles
  • Sis t an & Baluchestan province