بررسی برخی شاخص های سیتولوژیک خون تمساح مردابی (Crocodylus palustris) در فصول مختلف استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا ، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا، ایران

3 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, ایران

چکیده

تمساح مردابی با نام علمی Crocodylus palustris، بزرگ ترین خزنده بومی ایران محسوب می شود. مطالعه شاخص های سیتولوژیک خون تمساح مردابی C. palustris در فصول مختلف طی یک بررسی یک ساله (از تابستان سال 1387 تا بهار 1388) در منطقه درگس از شهرستان چابهار انجام گرفت. تمام تمساح های مورد مطالعه در اسارت بودند ولی از محیط طبیعی شامل نور و آب کافی بهره مند بودند و از سلامتی آن ها طی معاینات معمول اطمینان حاصل شد. جیره تمساح ها شامل تکه های گوشت مرغ و اردک بود که به صورت آزاد در اختیار آن ها قرار می گرفت. به این منظور، از 12 تمساح مردابی به صورت فصلی نمونه گیری به عمل آمد. در مرحله بعد، برخی از شاخص های سیتولوژیکی خون اندازه گیری شدند که میانگین آن ها شامل هماتوکریت (22/83 درصد)، تعداد گلبول قرمز ((میلی متر/106×) 0/83)، تعداد گلبول سفید ((میلی متر/103×) 16/17)، تعداد پلاکت ها ((میلی متر/103×) 175/83) و هم چنین شمارش افتراقی سلول ها شامل هتروفیل (39/38 درصد)، لنفوسیت ها (46/25 درصد)، آزروفیل (9/16 درصد)، نوتروفیل باند (2/00 درصد)، ائوزینوفیل (4/00 درصد) و منوسیت (2/25 درصد) بود. با توجه به این که خونگیری به صورت فصلی انجام شد مشخص گردید که میزان شاخص های سیتولوژیک خون اندازه گیری شده در فصول مختلف در سطح 5 درصد تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند.

کلیدواژه‌ها