رابطه ژنتیکی بین برخی صفات تیپ و ماندگاری در گاوهای هلشتاین ایران

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا ، ایران

2 مرکز اصلاح نژاد دام کشور، کرج، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، گروه علوم دامی

چکیده

در این تحقیق به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی 5 صفت مختلف تیپ، 2 صفت ماندگاری (طول عمر تولیدی حقیقی و طول عمر تولیدی عملکردی) و همبستگی بین آن ها از تعداد 10839 رکورد زایش اول گاوهای هلشتاین ایران که توسط مرکز اصلاح نژاد کشور جمع آوری شده بود، استفاده شد. در ابتدا داده های خام توسط نرم افزار FOXPRO ویرایش گردید. سپس از مدل های دو متغیره نرم افزارASREML جهت آنالیز نهایی و برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی استفاده شد. نتایج نشان داد که بیش ترین وراثت پذیری صفات تیپ مربوط به صفت اندازه عمق بدن با مقدار 0/20 و کم ترین مقدار آن مربوط به اتصال جلویی پستان (0/11) می باشد. وراثت پذیری هر دو صفت ماندگاری کم و در حدود 0/04 برآورد گردید. همبستگی های ژنتیکی صفات ماندگاری با صفات تیپی عمق بدن و کمر منفی و با صفات تیپی اتصال جلویی پستان، عمق پستان و لیگامان نگه دارنده مثبت برآورد گردید. بالاترین میزان همبستگی ژنتیکی بین دو صفت طول عمر تولیدی عملکردی و اتصال جلویی پستان (0/47-) و کم ترین میزان همبستگی ژنتیکی بین صفات ماندگاری و تیپ مربوط به دو صفت طول عمر تولیدی حقیقی و اتصال جلویی پستان (0/03) به دست آمد. با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق می توان شاخصی از صفات تیپ تشکیل داد که در انتخاب حیوانات برای صفات ماندگاری و تولید مثلی موثر باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic relationship between some type traits and longevity in Holstein dairy cattle of Iran

نویسندگان [English]

  • Sina Seifi 1
  • Ghobad Asgari 1
  • Mohammad Bagher Saiadnejad 2
  • Mehdi Aminafshar 3
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Varamin Pishva Branch, Iran
2 Animal Breeding Center of Iran, Karaj, Iran
3 Department of Animal Science, Science and Research Branch, Faculty of Agricultural Science and Food Technology, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study، 10839 records of first parity Iranian Holstein dairy cattle (that were collected by Animal Breeding Center of Iran) were used to estimate genetic and phenotype parameters of 5 different type traits، 2 longevity traits، and their correlations. The genetic parameters were estimated by restricted maximum likelihood method with an animal model using ASREML software. Heritability estimates for type traits ranged from 0. 11 (fore udder attachment) to 0. 20 (body depth). The genetic correlation between longevity traits and type traits of body depth، loin، chest width، udder width and body size were negative and type traits of fore udder attachment، udder depth، median suspensor and udder height were positive and ranged from 0. 03 (true productive herd life with fore udder attachment) to -0. 47 (functional productive herd life with fore udder attachment). According to these results، it could be recommended to use type traits index for effective selection of animals with better longevity and fertility traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dairy cattle
  • Genetic correlation
  • Type traits
  • Longevity