مطالعه عوامل یونی و متابولیتی خون در ماهی سفید (kutum Rutilus frisii) مهاجر به رودخانه تجن

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان , ایران

2 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی, تهران، ایران

چکیده

طی چهار ماه مقادیر پارامترهای یونی (سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلسیم) و متابولیتی (کلسترول، پروتئین کل و گلوکز) در پلاسمای خون 48 عدد ماهی سفید ماده بالغ صید شده از مصب رودخانه تجن در شهرستان ساری تعیین گردید و ارتباط بین آن ها بررسی شد. یون های سدیم، کلسیم، پتاسیم و منیزیم به ترتیب بیش ترین تا کم ترین میزان را در پلاسمای خون ماهی سفید به خود اختصاص داده و غلظت کلسترول بیش تر از گلوکز و گلوکز بیش تر از پروتئین کل بود. یون سدیم رابطه معنی دار مستقیمی با منیزیم داشت (0/01>P)، ولی رابطه سدیم با گلوکز (0/01>P) و پی اچ (P<0/05) معکوس بود. بین یون کلسیم و پروتئین کل رابطه معنی دار مستقیم وجود داشت (0/05>P). ارتباط میان یون منیزیم با نسبت سدیم به پتاسیم و هم چنین نسبت کلسیم به پتاسیم معنی دار و مستقیم بود (0/05>P)، ولی ارتباط این یون با پی اچ  (0/01>P) و گلوکز (0/05>P) معکوس بود. بین یون کلسیم با پروتئین کل (0/05>P) و همین طور نسبت سدیم به پتاسیم با نسبت کلسیم به پتاسیم (0/01>P) ارتباط معنی دار مستقیم وجود داشت. با توجه به ارتباط عوامل یونی و متابولیتی پلاسمای خون روی تولید مثل، تعادل اسید و باز، رشد و تنظیم اسمزی در ماهی سفید، از نتایج این تحقیق می توان در مدیریت تولید مثل و پرورش این گونه با ارزش بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study ionic and non ionic factors of blood in kutum (Rutilus frisii kutum) emigrant to Tajan River

نویسندگان [English]

  • Nariman Shabani 1
  • Kazem Darvish Bastami 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
2 Iranian National Institute for Oceanography (INCO), P.O.Box: 13389-14118 Tehran, Iran
چکیده [English]

During four month، amounts of ionic (sodium، potassium، magnesium and calcium) and non ionic parameters (cholesterol، total protein and glucose) in female kutum blood in Tajan river estuary were determined. Also correlation between them was investigated. Sodium، potassium، calcium and magnesium were maximum to minimum respectively and concentration of cholesterol was more than glucose and glucose was more than total protein. The correlation between sodium and magnesium (P<0. 01) was significant، but this correlation with glucose (P<0. 01) and pH (P<0. 05) was invert. There was a significant correlation between calcium and total protein (P<0. 05). The correlation between magnesium with sodium to potassium ratio and calcium to potassium ratio was significant (P<0. 05) but correlation between ion with pH (P<0. 01) and glucose (P<0. 05) was invert. The correlation between calcium with total protein (P<0. 05) and also between sodium to potassium ratio and calcium to potassium ratio (P<0. 01)، was significant. According to influence of ionic and nonionic blood’s plasma on regulation of pH reproduction and growth in kutum، we can use this result in management of reproduction and culture of this valuable species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rutilus frisii kutum
  • Blood
  • Ionic and non ionic factor