مقایسه تاثیر روش های مختلف بازاریابی روی کیفیت تخم مرغ در شهر تهران

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا ، ایران

چکیده

در این طرح روش های مختلف بازاریابی و تاثیر آن ها روی کیفیت محصول عرضه شده بررسی شد. برای تعیین کیفیت تخم مرغ ها صفاتی مانند: ضخامت پوسته (0/01) میلی متر، استحکام پوسته 0/011 کیلوگرم بر سانتی متر، درصد شکستگی، وزن (صدف)، میزان کثیفی، ارتفاع سفیده (میلی متر)، رنگ زرده، واحد (Hugh (HU و شاخص کیفیت استاندارد اندازه گیری گردید. نتایج به دست آمده در قالب طرح کاملا تصادفی و در سطح اطمینان 95 درصد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در مقایسه وزن در بین تیمارها اختلاف معنی دار در خطای حداقل فقط بین نمونه های 30 داخل یخچال بود (0/05≥P). در صفت میزان شکستگی تفاوت معنی داری صرفآ در نمونه های بیرون از یخچال بود و نمونه های فله ای بیرون از یخچال از فله ای داخل یخچال اختلاف بیش تری داشت. در صفت های ضخامت و مقاومت پوسته چون با هم یک همبستگی مثبت دارند در بین هیچ کدام از تیمارها اختلاف معنی داری در سطح اطمینان 95 درصد وجود نداشت. هم چنین در بررسی صفت ارتفاع سفیده بین گروه های بیرون از یخچال اختلاف معنی دار نبود و هم چنین بین 30 فله ای بیرون یخچال و 30 داخل یخچال. ولی اختلاف فاحش بین 6 داخل یخچال و 3 تیمار دیگر بود. از طرفی واحدها را می توان با شاخص کیفیت با هم بررسی کرد. از این رو نمونه هایی که داخل یخچال بودند با اختلاف زیاد از نمونه های بیرون یخچال قرار داشتند و البته بین تمام گروه ها اختلاف وجود داشت. صفت دیگر شاخص رنگ زرده بود که تنها اختلاف معنی دار در 30 بیرون یخچال را با 3 گروه دیگر می توان مشاهده کرد. البته می توان گفت که کیفیت عرضه تخم مرغ هایی که بسته بندی شده اند و بیرون از یخچال نگه داری می شوند به دلیل آن که ماندگاری آن ها بر اثر فروش کم تر آن ها نسبت به فله ای است و در نتیجه آن هایی که بیرون از یخچال بودند از کیفیت پایین تری برخوردار بودند. ارزیابی کیفیت براساس 4 محور (حسی، فیزیکی ضخامت پوسته، استحکام، درصد شکستگی،وزن) شیمیایی و میکروبی (ویروس، باکتری، قارچ) است. نمونه هایی که سیکل سرمایی را تا زمان فروش طی کردند و نمونه هایی که در زمان عرضه در دمای محیط قرار داشتند را با توجه به اندازه بسته بندی آن ها و تاثیر این شرایط بر کیفیت، اندازه گیری و مقایسه شدند. که نتایج مشخص کرد، سیکل سرمایی بر حفظ و روند سرعت نزول کیفیت اولیه تخم مرغ بسیار تاثیر مثبت دارد و هم چنین داشتن بسته بندی بهتر از نداشتن و هر چه بسته بندی کوچک تر، کیفیت محصول عرضه شده بالاترخواهد بود.

کلیدواژه‌ها